Tag Archives: услуги

Мярка 15

Мярка 15. Екологични услуги и услуги във връзка с климата в горското стопанство и опазване на горите Правно основание Мярката се прилага на основание чл. 34 от Регламент (ЕС) № 1305/2013. ОбщоПрочетете повече…

Мярка 7

Мярка 7 Основни услуги и обновяване на селата в селските райони Правно основание Член 20 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 Обосновка на мярката: Един от основните проблеми в селските райони е прогресивнотоПрочетете повече…