Tag Archives: ПРСР

Мярка 9

Мярка 9. Учредяване на групи и организации на производителите Правно основание Член 27 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 Обосновка на мярката Неблагоприятната структура на земеделските стопанства и недостатъчното обединяване на земеделските производителиПрочетете повече…

Подмярка 8.7

Подмярка 8.7. Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти Мярката ще се прилага на територията на цялата страна само в недържавните горски територии; • ПроизводствотоПрочетете повече…

Подмярка 8.6

Подмярка 8.6: Инвестиции, подобряващи устойчивостта и екологичната стойност на горските екосистеми Обхватът на тази подмярка ще включва всички горски територии на Република България. Ниво на подпомагане – 100% от общите допустими разходи.Прочетете повече…

Подмярка 8.2

Подмярка 8.2. Залесяване и създаване на горски масиви – разходи за поддръжка Обхват Обхватът на тази подмярка ще включва всички залесени по подмярка 8.1. територии. Ниво на подпомагане Подпомагането по тази подмяркаПрочетете повече…

Подмярка 7.6

Подмярка 7.6. Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата, ландшафта в селските райони и обекти с ВПС, включително съответните социално-икономически аспекти, както иПрочетете повече…

Подмярка 7.2

Подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия Операциите по подмярката включват: Инвестиции заПрочетете повече…

Мярка 7

Мярка 7 Основни услуги и обновяване на селата в селските райони Правно основание Член 20 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 Обосновка на мярката: Един от основните проблеми в селските райони е прогресивнотоПрочетете повече…

Подмярка 6.4

Подмярка 6.4. Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности Правно основание Член 19, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1305/2013 Вид на подкрепата: Предоставя се подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, коитоПрочетете повече…

Подмярка 6.3

Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства” от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г. 1. Цели наПрочетете повече…

Подмярка 6.2

Подмярка 6.2 Стартова помощ за неземеделски дейности Правно основание Член 19, параграф 1, буква а), подточка (ii) от Регламент (ЕС) № 1305/2013 Приоритетна област, към която операцията има принос: 6А Вид наПрочетете повече…