Tag Archives: подмярка

Подмярка 4.1

Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от мярка 4 „Инвестиции в материални активи” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г. 1. Цели на подмярката: Подмярка 4.1 „ИнвестицииПрочетете повече…

Мярка 4

Мярка 4. Инвестиции в материални активи Правно основание Чл. 17 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 Обосновка на мярката: В периода 2007 – 2013 г. инвестициите насочени към производството на земеделска продукция вПрочетете повече…

Подмярка 2.3

Подмярка 2.3. Подкрепа за обучение на консултанти Приоритетни области, към които подмярката има принос Списък на приоритетните области: 4А; 4Б; 4В; 5А; 5Б; 5В; 5Г; 5Д. Тип подкрепа По подмярката се предоставяПрочетете повече…

Подмярка 2.1

Подмярка 2.1. Помощ за осигуряване на консултантски услуги Приоритетни области, към които подмярката има принос Списък на приоритетните области: 2А; 2Б; 3А; 3Б; 4А; 4Б; 4В; 5А; 5Б; 5В; 5Г; 5Д. ТипПрочетете повече…

Мярка 2

Мярка 2 Консултантски услуги, управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството Правно основание Чл. 15 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 Членове 12-15 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламентПрочетете повече…

Подмярка 1.3

одмярка 1.3. Краткосрочен обмен на опит в управлението на земеделски и горски стопанства и посещения на земеделски и горски стопанства Приоритетни области, към които подмярката има принос Списък на приоритетните области: 4А;Прочетете повече…

Подмярка 1.2

Подмярка 1.2. Демонстрационни дейности и действия по осведомяване Приоритетни области, към които подмярката има принос Списък на приоритетните области: 2А; 4Б; 4В; 5А; 5Б; 5Г; 5Д. Тип подкрепа: По подмярката се подпомагаПрочетете повече…

nonovovnvovno

Подмярка 1.1

Подмярка 1.1. Професионално обучение и придобиване на умения Приоритетни области, към които подмярката има принос Списък на приоритетните области: 2А; 2Б; 3А; 3Б; 4А; 4В; 5А; 5Б; 5В; 5Г; 5Д. Тип подкрепаПрочетете повече…

Мярка 1

Мярка 1 Трансфер на знания и действия по осведомяване Правно основание Чл. 14 от Регламент (ЕС) № 1305/2013; чл. 6 от Регламент за изпълнение на Комисията – проект от 18.12.2013 г. ОбщоПрочетете повече…

„Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“

Публикувана е за обсъждане Подмярка 4.2: „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ на Мярка М4: “Инвестиции в материални активи” на ПРСР. Подмярката има за цел подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност иПрочетете повече…