Tag Archives: подмярка

Подмярка 8.6

Подмярка 8.6: Инвестиции, подобряващи устойчивостта и екологичната стойност на горските екосистеми Обхватът на тази подмярка ще включва всички горски територии на Република България. Ниво на подпомагане – 100% от общите допустими разходи.Прочетете повече…

Подмярка 8.5

Подмярка 8.5. Предотвратяване и възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития Обхват Обхватът на тази подмярка ще включва всички горски територии на Р България. Ниво наПрочетете повече…

Подмярка 8.2

Подмярка 8.2. Залесяване и създаване на горски масиви – разходи за поддръжка Обхват Обхватът на тази подмярка ще включва всички залесени по подмярка 8.1. територии. Ниво на подпомагане Подпомагането по тази подмяркаПрочетете повече…

Подмярка 8.1

Подмярка 8.1. Залесяване и създаване на горски масиви –разходи за създаване Обхват Обхватът на тази подмярка ще включва залесяване на земеделски и неземеделски земи: – в територии с ниска лесистост; – вПрочетете повече…

Мярка 8

Мярка 8 Инвестиции в развитието на горските територии и подобряване на жизнеспособността на горите Правно основание Член 21 и членове 22-26 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 Описание на общите условия, които щеПрочетете повече…

Подмярка 7.6

Подмярка 7.6. Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата, ландшафта в селските райони и обекти с ВПС, включително съответните социално-икономически аспекти, както иПрочетете повече…

Подмярка 7.5

Подмярка 7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура В рамките на тази подмярка ще се подпомагат: Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудванеПрочетете повече…

Подмярка 7.4

Подмярка 7.4. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на основни услуги на местно равнище за населението в селските райони, включително за отдих и културни дейности, както и на съответната инфраструктура В рамкитеПрочетете повече…

Подмярка 7.3

Подмярка 7.3. Широколентова инфраструктура, включително нейното създаване, подобрение и разширяване, пасивна широколентова инфраструктура и мерки за достъп до решения чрез широколентова инфраструктура и електронно правителство В рамките на тази подмярка се подпомагатПрочетете повече…

Подмярка 7.2

Подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия Операциите по подмярката включват: Инвестиции заПрочетете повече…