Tag Archives: мярка

Публикува се за обсъждане мярка за подобряване на производствения капацитет на МСП

Целта на настоящата процедура е директно свързана с постигане на специфичната цел „Разширяване на производствения капацитет и подобряване на конкурентоспособността на малките и средни предприятия“ по ПО 4: Подкрепа за малки иПрочетете повече…

oprchr_soctsialno_predpriemachestvo

Публикувана е мярка “Развитие на социалното предприемачество” от ОП “РЧР” 2014-2020 г.

Публикувана е за обсъждане Мярка “Развитие на социалното предприемачество” от ОП “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Целта на настоящата процедура е да се улесни достъпа до заетост и да се осигуриПрочетете повече…

bigstock-construction-worker-happy-woma-48155657

Публикувана е мярка “Добри и безопасни условия на труд” от ОП “РЧР” 2014-2020 г.

Публикувана е за обсъждане мярка “Добри и безопасни условия на труд” от ОП “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Мярката цели: Подобряване на работната среда в предприятията, чрез осигуряването на добри и безопасниПрочетете повече…

istock-detska-gradina_0

Публикувана е за обсъждане мярка от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Публикувана е за обсъждане мярка „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“ от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. През последните десетилетия в рамките на институциите наПрочетете повече…

gulubovo_2

Подкрепа за предучилищното възпитание на деца в неравностойно положение

Публикувана е за обсъждане мярка „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ на територията на „МИГ ЛИДЕР на територия Две Могили и Иваново” от ОП “Наука и образованиеПрочетете повече…