Tag Archives: мярка

Подмярка 7.5

Подмярка 7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура В рамките на тази подмярка ще се подпомагат: Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудванеПрочетете повече…

Подмярка 7.4

Подмярка 7.4. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на основни услуги на местно равнище за населението в селските райони, включително за отдих и културни дейности, както и на съответната инфраструктура В рамкитеПрочетете повече…

Подмярка 7.2

Подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия Операциите по подмярката включват: Инвестиции заПрочетете повече…

Мярка 7

Мярка 7 Основни услуги и обновяване на селата в селските райони Правно основание Член 20 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 Обосновка на мярката: Един от основните проблеми в селските райони е прогресивнотоПрочетете повече…

Подмярка 6.4

Подмярка 6.4. Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности Правно основание Член 19, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1305/2013 Вид на подкрепата: Предоставя се подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, коитоПрочетете повече…

Подмярка 6.3

Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства” от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г. 1. Цели наПрочетете повече…

Подмярка 6.2

Подмярка 6.2 Стартова помощ за неземеделски дейности Правно основание Член 19, параграф 1, буква а), подточка (ii) от Регламент (ЕС) № 1305/2013 Приоритетна област, към която операцията има принос: 6А Вид наПрочетете повече…

Мярка 6

Мярка 6 Развитие на стопанства и предприятия Правно основание Член 19 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 Обосновка на мярката Един от основните проблеми в земеделието е неблагоприятната възрастова структура на земеделските стопани.Прочетете повече…

Подмярка 4.4

Подмярка 4.4 Непроизводствени инвестиции Правно основание Чл. 17, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1305/2013 Вид на подкрепата Непроизводствени инвестиции Области на въздействие Приоритетна област 4A; Приоритетна област 4Б ПодпомагатПрочетете повече…

Подмярка 4.2

Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от мярка 4 „Инвестиции в материални активи” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. I. Цели на подмярката:Прочетете повече…