Tag Archives: мякра

Мярка 14

Мярка 14. Плащания за хуманно отношение към животните Правно основание: Чл. 33 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 Основание за прилагане на мярката: Налагащата се тенденцията към интеграция между хранителната индустрия и селскотоПрочетете повече…

Подмярка 7.3

Подмярка 7.3. Широколентова инфраструктура, включително нейното създаване, подобрение и разширяване, пасивна широколентова инфраструктура и мерки за достъп до решения чрез широколентова инфраструктура и електронно правителство В рамките на тази подмярка се подпомагатПрочетете повече…

Подмярка 6.1

Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани” от мярка 6 “Развитие на стопанства и предприятия” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г. 1. Цели на подмярката:Прочетете повече…

Подмярка 4.3

Подмярка 4.3 Инвестиции в инфраструктура Правно основание Чл. 17, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1305/2013 Вид на подкрепата Приоритетна област 2А; Приоритетна област 5A Подпомагане за възстановяване, реконструкция иПрочетете повече…

Подмярка 1.2

Подмярка 1.2. Демонстрационни дейности и действия по осведомяване Приоритетни области, към които подмярката има принос Списък на приоритетните области: 2А; 4Б; 4В; 5А; 5Б; 5Г; 5Д. Тип подкрепа: По подмярката се подпомагаПрочетете повече…