Tag Archives: ВОМР

Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура

Публикувана е за обсъждане за включване в СМР подмярка 7.5: „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ на Мярка 7: “Oсновни услуги и обновяване на селата в селските райони”Прочетете повече…

img_3783

Подмярка 7.2: „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”

Публикувана е подмярка 7.2: „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” на Мярка 7:”Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” на ПРСР. С инвестициитеПрочетете повече…

73057282

Подмярка 6.4.1: “Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”

Публикувана е за обсъждане и включване в Стратегията за местно развитие Мярка 6.4.1: Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на Мярка 6: Развитие на стопанства и предприятия на Програмата за развитие наПрочетете повече…

8-7

Публикува се за обсъждане подмярка 8.7

Във връзка с изявено желание на потенциалните бенефициенти в хода на провеждане на информационните срещи и конференции, СНЦ “МИГ ЛИДЕР на територия Две могили и Иваново”, публикува за обсъждане включването на подмяркаПрочетете повече…

ws_sunset_in_the_forest_1920x1080

Публикувана е за разглеждане подмярка 8.1

Във връзка с анализа на анкетите и анкетните карти, попълнени от жителите на общините Две Могили и Иваново, се установи желанието им за включване за обсъждане в Стратегията за местно развитие наПрочетете повече…

%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b5%d0%bd-2-1-1200x440

Предложени са първите мерки по СМР

Предложени са първите мерки по СМР (Стратегия за местно развитие) на МИГ ЛИДЕР на територия Две Могили и Иваново. ПРЕДЛАГАНИ МЕРКИ ПО ОП “НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ”: Мярка: “Повишаване брояПрочетете повече…

производствен капацитет

Публикувана е за обсъждане мярка „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ от ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

Публикувана е за обсъждане мярка „Подобряване на производствения капацитет в МСП“  на територията на „МИГ ЛИДЕР на територия Две Могили и Иваново” от ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. Мярката цели постиганеПрочетете повече…