Проектът


ПРОЕКТЪТ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА

Проектът е по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на ВОМР от ПРСР 2014-2020г. със срок на изпълнение от 6 месеца и на стойност 46 805.75 лв.

Подходът за реализиране на проекта е свързан с
целите на подмярката:

1. Придобиване на умения и подобряване на капацитета за функциониране на МИГ на местно ниво;

2. Подпомагане на процеса за подготовка на стратегии за местно развитие, финансирани от ЕЗФРСР или от повече от един от Европейските структурни и инвестиционни фондове;

3. Насърчаване на включването на местното население в разработването и бъдещото прилагане на стратегиите за местно развитие;

4. Подкрепа за информиране на местното население относно възможността за финансиране на стратегиите по повече от един фонд;

5. Подкрепа за популяризиране на местната идентичност.

Процесът на
реализиране на проекта включва
пет етапа:

Първи етап: Популяризиране процеса на разработка на стратегията:

Той включва:

1. Подготовка и провеждане на информационни кампании; Подготовка и провеждане на информационни дейности в населените места – информационни срещи, информационни дни и други събития за информиране – 2 бр;

2. Изготвяне и разпространение на информационни материали за информиране на местното население  в печатен и в електронен вид – брошури, диплянки, видеоматериали и други – 1 бр.;

3. Информационни срещи/семинари – Провеждане на еднодневна информационна среща/семинар за най-малко 20 участници – 2 бр. в най – големите населени места.

4.  Информационни конференции: Провеждане на еднодневна информационна конференция за най-малко 50 участници – 2 бр. (една в Община Две
Могили
 и една в Община Иваново);

5. Публикуване на информация по проекта в регионални медии – 6 бр. публикации;

6. Създаване на електронна страница – 1 бр.;

7. Поддържане на електронната страница.

Втори етап. Обучение на Екипа и на местни лидери.

Той включва:

1. Обучение на екипа на МИГ – Провеждане на двудневно обучение за екипа на МИГ;

2. Обучение на местни лидери – Провеждане на двудневно обучение за местни лидери.

Трети етап. Проучване и анализ на територията.

Той включва:

1. Проучване и анализ – Извършване на проучване и анализ на пазара, средата, настроенията, участниците, създаване на база данни и т.н. – 2 бр.;

Четвърти етап. Подготовка и приемане на стратегията:

1. Работна среща, свързана с консултиране за подготовка на стратегията – Провеждане на еднодневна работна среща за консултиране с най-малко 10 участника– 2 бр.;

2. Извършване на експертна работа от външни експерти, свързана с консултиране за подготовка на стратегията;

3. Информационни срещи, свързани с консултиране с местната общност – Провеждане на еднодневна информационна среща за консултиране с местната общност  за най-малко 20 души – 4 бр.;

4. Провеждане на обществено обсъждане на разработваната стратегия за ВОМР – 3 бр. в едни от най-големите населени места от територията на МИГ.

Пети етап. Администриране на процеса на изпълнение на проекта:

1. Възнаграждения и осигуровки на координатор на проекта –
общо за проекта 1бр.;

2.  Извършване на разходи за външни услуги – разходи за поддръжка на офиса, ток, вода, интернет, телефон, застраховка на закупени по проекта активи и други;

3.  Закупуване на офис оборудване и офис техника – принтери, компютри и други;

4.  Закупуване на офис консумативи и канцеларски
материали;

5.  Извършване на преводи;

6. Разходи за наем на офис – за 6 месеца;

7.  Извършване на разходи за командировки- пътни, дневни,
квартирни;

8. Такса за издаване на решение за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка.