Планиращи Документи

ДОКУМЕНТИ С НАЦИОНАЛНО ИЛИ ОБЛАСТНО ЗНАЧЕНИЕ:

Национална стратегия за Регионално развитие (НСРР) на Република България за периода 2012-2022

Целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа – Сакар, пограничните, планинските и полупланинските слабо развити райони

Регионален план за развитие на Северен Централен район от Ниво 2 за периода 2014-2020 г.

Областна стратегия за развитие на Област Русе 2014-2020 г.

ДОКУМЕНТИ С ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ:

Общински планове за развитие:
Общински план за развитие на Община Иваново – 2014 -2020 г.
Общински план за развитие на Община Две Могили – 2014-2020 г.

Програми и стратегии за развитие на туризма:
Стратегия за развитие на туризма в Община Иваново – 2014 – 2020 г.
Програма за развитие на туризма в Община Две Могили – 2015 г.

Общински стратегии и планове за действие за развитие на социалните услуги:
Община Иваново
Община Две Могили

Планове за действие в изпълнение на програма за младежки дейности:
Община Иваново
Община Две Могили

Планове за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живещи в сходна на ромите ситуация:
Община Иваново
Община Две Могили