oprchr_soctsialno_predpriemachestvo

Публикувана е мярка “Развитие на социалното предприемачество” от ОП “РЧР” 2014-2020 г.

Публикувана е за обсъждане Мярка “Развитие на социалното предприемачество” от ОП “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Целта на настоящата процедура е да се улесни достъпа до заетост и да се осигуриПрочетете повече…

european-union-flag

Публикуван е първият вариант на орнограма, обхващаща цели, приоритети и специфични цели на СМР

Публикуван е първи вариант на цели, приоритети, специфични цели по мерки за Стратегия за местно развитие на МИГ ЛИДЕР на територия Две Могили и Иваново. Вариантът е изготвен въз основа на анализаПрочетете повече…

bigstock-construction-worker-happy-woma-48155657

Публикувана е мярка “Добри и безопасни условия на труд” от ОП “РЧР” 2014-2020 г.

Публикувана е за обсъждане мярка “Добри и безопасни условия на труд” от ОП “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Мярката цели: Подобряване на работната среда в предприятията, чрез осигуряването на добри и безопасниПрочетете повече…

istock-detska-gradina_0

Публикувана е за обсъждане мярка от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Публикувана е за обсъждане мярка „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“ от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. През последните десетилетия в рамките на институциите наПрочетете повече…

gulubovo_2

Подкрепа за предучилищното възпитание на деца в неравностойно положение

Публикувана е за обсъждане мярка „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ на територията на „МИГ ЛИДЕР на територия Две Могили и Иваново” от ОП “Наука и образованиеПрочетете повече…

производствен капацитет

Публикувана е за обсъждане мярка „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ от ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

Публикувана е за обсъждане мярка „Подобряване на производствения капацитет в МСП“  на територията на „МИГ ЛИДЕР на територия Две Могили и Иваново” от ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. Мярката цели постиганеПрочетете повече…

Team Unity Friends Meeting Partnership Concept

Публикувана е за обсъждане мярка “Развитие на клъстери“ от ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

 Публикувана е за обсъждане мярка “Развитие на клъстери“ на територията на „МИГ ЛИДЕР на територия Две Могили и Иваново” от ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. Мярката цели: Предоставяне на подкрепа заПрочетете повече…

bombina_bombina_%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%bd%d0%b0_%d0%b1%d1%83%d0%bc%d0%ba%d0%b0

Публикувана е за обсъждане мярка 109 от ОП „Опазване на околната среда и водите” 2014-2020 г.

Публикувана е за обсъждане мярка 109 „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“ от ОП „Опазване на околната среда и водите” 2014-2020 г. Mярката цели: „ПодобряванеПрочетете повече…

img_3577

Състоя се обучение на екипа на МИГ в с. Щръклево

На 29 октомври 2016 г. в с.Щръклево, в сградата на Културния дом, се състоя обучение на екипа на „МИГ Лидер на територия Две Могили –Иваново”. На срещата, освен представители на МИГ, присъстваПрочетете повече…