gerb-wide

Секцията “Информационни материали”, в която публикуваме брошурите, които разпространяваме сред местната общност, е вече обновена. Може да се запознаете с акцентите от Стратегията за местно развитие на СНЦ “МИГ ЛИДЕР на територия Две Могили и Иваново”, както и с презентационни материали за разработените мерки.
Секция “Информационни материали” може да посетите от тук.