dsc_0078

На 10.02.2017 г. от 10:30 часа в Заседателната зала на община Иваново се състоя общо събрание на СНЦ “МИГ ЛИДЕР на територия Две могили и Иваново”.
На заседанието присъстваха членовете на Общото събрание, Управителния съвет, Контролния съвет, кметовете на общините Две могили и Иваново – Божидар Борисов и Георги Миланов, както и координаторът на проекта – Димитър Маринов.

Събранието започна с приветствено слово на председателя на УС Драгомир Драганов и премина при следния дневен ред:
1. Информация за дейността на сдружението
2. Приемане на стратегия за ВОМР на МИГ “ЛИДЕР на територия Две Могили и Иваново”, изготвена по проект №РО50-85/ 17.08.2016.
3. Приемане на нови членове на Общото събрание
4. Освобождаване на членове на Управителния съвет и Контролния съвет
5. Избор на нови членове на Управителния съвет и Контролния съвет.
6. Разни.

По т.1, информацията за дейността на сдружението, както и основните моменти от стратегията бяха презентирани и представени на вниманието на членовете на Общото събрание, Управителния съвет и Контролния съвет от координатора на проекта – Димитър Неделчев Маринов.
На вниманието на членовете на Общото събрание бяха представени и разходите на МИГ от преседателя на КС Красимира Русинова, които също бяха одобрени от ОС.
По т.2, Общото събрание на МИГ одобри представената стратегия за ВОМР с 19 члена гласували “ЗА”, нула “Въздържал се” и нула с “НЕ”. То също така прие Решение за кандидатстване със стратегията за ВОМР с 19 члена, гласували “ЗА”, с нула “Въздържал се” и нула – “НЕ”.
По т.3, Общото събрание прие общо десет нови члена, съответно пет от Две Могили и пет от Иваново. Сред тях са представители на пенсионерите, ромската общност, читалища, спортни клубове, детски градини, потребителни кооперации.
По т.4, беше освободен един член от Управителния съвет и един от Контролният съвет.
По т.5, беше приет един член в Управителния съвет и един в Контролния съвет.

DSC 0117
« 1 на 6 »