Уважаеми членове на Общото събрание, уведомяваме Ви, че Управителният съвет на Сдружението свиква Общо събрание на 10.02.2017 от 10:30 часа в Заседателната зала на Община Иваново на основание чл. 26, ал. 1 от Устава за устройството и дейността на СНЦ “МИГ ЛИДЕР на територия Две могили и Иваново”.

Заседанието ще протече при следният дневен ред:

1. Информация за дейността на сдружението
2. Приемане на стратегия за ВОМР на МИГ “ЛИДЕР на територия Две Могили и Иваново”, изготвена по проект №РО50-85/ 17.08.2016.
3. Приемане на нови членове на Общото събрание
4. Освобождаване на членове на Управителния съвет и Контролния съвет
5. Избор на нови членове на Управителния съвет и Контролния съвет.
6. Разни.

Поканата може да изтеглите от тук: Покана