На 17.01.2017 г. от 10:30 часа в Заседателната зала на община Иваново се проведе заключителната пресконференция в изпълнение на Подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” на ПРСР – 2014-2020 на СНЦ “МИГ ЛИДЕР на територия Две Могили и Иваново”, която е свързана с изпълнението на Договор № РО-50-85/17.08.2016. В нея се включиха граждани от двете общини – представители на публичния, стопанския, нестопанския и гражданския сектор. Заключителната пресконференция бе открита със слово на кметът на община Иваново. Гражданите бяха запознати с изготвената стратегия и нейното съответствие с общински, регионални и национални стратегически документи, както и с характеристиката на територията. На срещата присъстваха също така кметове от различни населени места на територията на МИГ – Две могили и Иваново, общински съветници, експерти по проекти от администрациите на двете общини, граждани – представители на гражданския и нестопанския сектор. На заключителната пресконференция присъстваха над 10 човека. Събитието беше отразено от местните медии.
Ръководството на МИГ сърдечно благодари на всички будни граждани, които взеха участие в проведените през последните четири месеца срещи. Вярваме, че благодарение на вашето участие създадохме стратегия за местно развитие, която съответства на нуждите на територията и изразяваме надеждата си за финансирането й.

« 1 на 2 »

ДОКУМЕНТИ ОТ СЪБИТИЕТО:
Дневен ред
Протокол
ПРЕЗЕНТАЦИИ:
Местната стратегия на МИГ ЛИДЕР на територия Две могили и Иваново