ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ:

Информационна табела
Брошура за ВОМР
Брошура с мерките за обсъждане и информация за подхода ЛИДЕР
Акценти от СМР на МИГ – 2014-2020 г.

Информационни брошури за отделните мерки в Стратегията:
Мярка 19 – 4.1 – Инвестиции в земеделските стопанства
Мярка 19-4.2 – Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти
Мярка 19 – 6.4 – Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности
Мярка 19 – 7.2 – Инвестиции в създаването, подобряването, разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура
Мярка 19.2 – 7.5 Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура”
Мярка 19-7.6 (20) «Подпомагане за проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на села, ландшафта в селски райони и обекти с висока природна стойност, включително съответните социално-икономически аспекти, както и действия за повишаване на информираността по екологични въпроси. Създаване на местен туристически продукт, свързан с местното наследство, изделия и храни »
19.2 – ОПНОИР – 01 Повишаване броя на интегрираните чрез образователната система деца и ученици от маргинализирани общности, вкл. роми
ОПИК – Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия
ОПИК – ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
ОПОС – Подобряване природозащитното състяние на видове от мрежата НАТУРА 2000 чрез подхода ВОМР
19.2 – ОПРЧР – 01 – АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ
19.2 – ОПРЧР – 02 – НОВИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА БЕЗРАБОТНИ
19.2 – ОПРЧР – 03 – ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
19.2. – ОПРЧР – 04 – РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО


ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ:

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Финансови инструменти