В съответствие с разпоредбите на чл. 15, т. 1 и т. от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми – Наредба на ЕО (ДВ бр. 57/2004 изм. и доп. ДВ бр. 12/2016), РИОСВ постанови Решение РУ-4-ЕО, с което преценява, че няма нужда от извършване на екологична оценка на стратегията на СНЦ “МИГ ЛИДЕР на територия Две могили и Иваново”, тъй като няма вероятност тя да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

Решението на РИОСВ – Русе може да бъде изтеглено от тук.