Обществено обсъждане във “Великови” ООД

На 10.12.2016 г. във фирма „Великови” ООД, ул. „Асен Златаров” №3, гр. Две могили, община Две могили, се проведе обществено обсъждане на СМР, организирано от „МИГ ЛИДЕР на територия Две Могили иПрочетете повече…

Проведе се обсъждане на СМР на МИГ ЛИДЕР

На 09.12.2016 г. в ПГСС „К.А Тимирязев, гр. Две могили, община Две могили, се проведе обществено обсъждане на СМР, организирано от „МИГ ЛИДЕР на територия Две Могили и Иваново”. Общественото обсъждане еПрочетете повече…

Проведе се обучение в с. Иваново

На 09.12.2016г. в Заседателната зала на община Иваново се състоя еднодневно обучение за екипа на МИГ, включително представители на партньорите и местни лидери. На срещата присъстваха членове на Колективния върховен орган наПрочетете повече…

Сдружение "Чигот" вземат участие в Средновековен фестивал "Червен"

Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата

Публикувана е за обсъждане и включване по СМР Мярка по регламент: Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата. Цел на мярката е запазванетоПрочетете повече…

Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура

Публикувана е за обсъждане за включване в СМР подмярка 7.5: „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ на Мярка 7: “Oсновни услуги и обновяване на селата в селските райони”Прочетете повече…

img_3783

Подмярка 7.2: „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”

Публикувана е подмярка 7.2: „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” на Мярка 7:”Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” на ПРСР. С инвестициитеПрочетете повече…

„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“

С прилагането на Подмярка 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“ на Мярка 6: “Развитие на стопанства и предприятия” на ПРСР се цели разширяванеПрочетете повече…

73057282

Подмярка 6.4.1: “Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”

Публикувана е за обсъждане и включване в Стратегията за местно развитие Мярка 6.4.1: Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на Мярка 6: Развитие на стопанства и предприятия на Програмата за развитие наПрочетете повече…

„Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“

Публикувана е за обсъждане Подмярка 4.2: „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ на Мярка М4: “Инвестиции в материални активи” на ПРСР. Подмярката има за цел подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност иПрочетете повече…

“Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства”

Публикувана е за Подмярка 4.1.2. “Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства” на Мярка М 4: “Инвестиции в материални активи” на Програмата за развитие на селските райони.Прочетете повече…