Сдружение "Чигот" вземат участие в Средновековен фестивал "Червен"

Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата

Публикувана е за обсъждане и включване по СМР Мярка по регламент: Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата. Цел на мярката е запазванетоПрочетете повече…

Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура

Публикувана е за обсъждане за включване в СМР подмярка 7.5: „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ на Мярка 7: “Oсновни услуги и обновяване на селата в селските райони”Прочетете повече…

img_3783

Подмярка 7.2: „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”

Публикувана е подмярка 7.2: „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” на Мярка 7:”Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” на ПРСР. С инвестициитеПрочетете повече…

„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“

С прилагането на Подмярка 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“ на Мярка 6: “Развитие на стопанства и предприятия” на ПРСР се цели разширяванеПрочетете повече…

73057282

Подмярка 6.4.1: “Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”

Публикувана е за обсъждане и включване в Стратегията за местно развитие Мярка 6.4.1: Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на Мярка 6: Развитие на стопанства и предприятия на Програмата за развитие наПрочетете повече…

„Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“

Публикувана е за обсъждане Подмярка 4.2: „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ на Мярка М4: “Инвестиции в материални активи” на ПРСР. Подмярката има за цел подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност иПрочетете повече…

“Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства”

Публикувана е за Подмярка 4.1.2. “Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства” на Мярка М 4: “Инвестиции в материални активи” на Програмата за развитие на селските райони.Прочетете повече…

46eb046e82defe667b1384dcad70ae58

Публикувана е за обсъждане подмярка “Инвестиции в земеделските стопанства”

Публикувана е за обсъждане мярка 4.1 – “Инвестиции в земеделските стопанства” на Мярка М 4 – “Инвестиции в материални активи”. Специфичните цели на мярката са: преструктуриране и развитие на наличните материални мощностиПрочетете повече…

8-7

Публикува се за обсъждане подмярка 8.7

Във връзка с изявено желание на потенциалните бенефициенти в хода на провеждане на информационните срещи и конференции, СНЦ “МИГ ЛИДЕР на територия Две могили и Иваново”, публикува за обсъждане включването на подмяркаПрочетете повече…

ws_sunset_in_the_forest_1920x1080

Публикувана е за разглеждане подмярка 8.1

Във връзка с анализа на анкетите и анкетните карти, попълнени от жителите на общините Две Могили и Иваново, се установи желанието им за включване за обсъждане в Стратегията за местно развитие наПрочетете повече…