„ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“

img_3667

Изготвен е Доклад с резултати от анкетните проучвания

Докладът с резултатите може да бъде изтеглен от тук: ДОКЛАД С РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТНИ ПРОУЧВАНИЯ.

Презентация за СМР на Две Могили и Иваново

Запознайте се с особеностите на региона на общините Две могили и Иваново и структурата на Стратегията за местно развитие на СНЦ “МИГ ЛИДЕР на територия Две Могили и Иваново” като изтеглите презентациятаПрочетете повече…

%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b5%d0%bd-2-1-1200x440

Предложени са първите мерки по СМР

Предложени са първите мерки по СМР (Стратегия за местно развитие) на МИГ ЛИДЕР на територия Две Могили и Иваново. ПРЕДЛАГАНИ МЕРКИ ПО ОП “НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ”: Мярка: “Повишаване брояПрочетете повече…

european-union-flag

Публикуван е първият вариант на орнограма, обхващаща цели, приоритети и специфични цели на СМР

Публикуван е първи вариант на цели, приоритети, специфични цели по мерки за Стратегия за местно развитие на МИГ ЛИДЕР на територия Две Могили и Иваново. Вариантът е изготвен въз основа на анализаПрочетете повече…

%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%b8-%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b5

„ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“ (ВОМР)

Новият програмен период предоставя нови възможности и предизвикателства към Местните инициативни групи. „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) е един от подходите, чрез които Европейските структурни фондове финансират интегрираното териториално развитие наПрочетете повече…

prsr-14-20-small

ВОМР и ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.

ПРСР 2014-2020 г. се изготвя съгласно Постановление № 5 на Министерски съвет от 18.01.2012 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете поПрочетете повече…

%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0

ВОМР И ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.”

Безвъзмездна финансова помощ (БФП): 100% от общите допустими разходи Допустими бенефициенти: Юридически лица с нестопанска цел (вкл. местните групи), общини, научни институти.   Ресурси за ВОРМ Максимален размер на БФП .За  оперативнаПрочетете повече…

306-800-0

ВОМР И ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014-2020

  4.1 Ръководено от общностите местно развитие   Описание на подхода за използване на инструментите на ръководеното от общностите местно развитие и принципите за определяне на областите, в които те ще бъдатПрочетете повече…

%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8

ВОМР И ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“

    Структура на ОПИК Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ – 23,25% от бюджета: Подкрепа за развитие на сътрудничеството между бизнеса и научните среди и за внедряване на иновации вПрочетете повече…