All posts by migdi

%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%b8-%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b5

„ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“ (ВОМР)

Новият програмен период предоставя нови възможности и предизвикателства към Местните инициативни групи. „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) е един от подходите, чрез които Европейските структурни фондове финансират интегрираното териториално развитие наПрочетете повече…

prsr-14-20-small

ВОМР и ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.

ПРСР 2014-2020 г. се изготвя съгласно Постановление № 5 на Министерски съвет от 18.01.2012 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете поПрочетете повече…

%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0

ВОМР И ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.”

Безвъзмездна финансова помощ (БФП): 100% от общите допустими разходи Допустими бенефициенти: Юридически лица с нестопанска цел (вкл. местните групи), общини, научни институти.   Ресурси за ВОРМ Максимален размер на БФП .За  оперативнаПрочетете повече…

306-800-0

ВОМР И ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014-2020

  4.1 Ръководено от общностите местно развитие   Описание на подхода за използване на инструментите на ръководеното от общностите местно развитие и принципите за определяне на областите, в които те ще бъдатПрочетете повече…

%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8

ВОМР И ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“

    Структура на ОПИК Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ – 23,25% от бюджета: Подкрепа за развитие на сътрудничеството между бизнеса и научните среди и за внедряване на иновации вПрочетете повече…

6271

ВОМР И ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“

При разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие могат да бъдат включени мерки от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” – 2014-2020 г.   При определяне на мерките: Да се има предвидПрочетете повече…