ДИМИТЪР НЕДЕЛЧЕВ МАРИНОВ – КООРДИНАТОР НА ПРОЕКТА:

ДАТА НА РАЖДАНЕ: 03.10 1956г.

ТРУДОВ СТАЖ:
Дати (от-до):
– От 1980 до 1996 г.
Име и адрес на работодателя: Тутракан
Вид на дейността или сферата на работа: Образование
Заемана длъжност: Преподавател по История
Основни дейности и отговорности: Преподавател в средно училище – история ,социология, философия

– От 1997 до 1999 г.:

Име и адрес на работодателя: Областна Администрация Русе
Вид на дейността или сферата на работа: Държавно управление
Заемана длъжност: Зам.областен управител
Основни дейности и отговорности: Регионално развитие и държавна собственост за Русенска област

– От 1999 -2001 г.:
Име и адрес на работодателя: Областна Администрация Силистра
Вид на дейността или сферата на работа: Държавно управление
Заемана длъжност: Областен управител на област Силистра
Основни дейности и отговорности: Съгласно закона

– От 2001 до 2005 г.:
Име и адрес на работодателя: Областна Администрация Русе
Вид на дейността или сферата на работа: Държавно управление
Заемана длъжност: Директор АКРДДС
Основни дейности и отговорности: Управленска дейност в държавната администрация.
Работа с държавната собственост – административният контрол в областта на регионалното развитие – планиране , програмиране, подготовка и управление на европейски проекти.

– От 2005 -2016 г.:

Име и адрес на работодателя: “ДРЕВЕН СВЯТ” ЕООД; “КОНСУЛТ 2020” ЕООД
Вид на дейността или сферата на работа: Управител на фирма
Заемана длъжност: Управител на фирма
Основни дейности и отговорности: Подготовка на проекти и консултации за фирми и публични структури по:
– Предприсъединителни инструменти – програма „ФАР” и „САПАРД”
– ОП „Конкурентоспособност” 2007 -2013
– OП “Иновации и конкурентноспосбност” 2014 -2020
– ОП „Развитие на човешки ресурси” 2007 -2013
– ОП „Развитие на човешки ресурси” 2014 -2020
– ОП „Регионално Развитие” 2007 -2013
– ОП „Региони в растеж ” 2014 -2020
– OП “Околна среда” 2007 -2013
– OП “Околна среда” 2014 -2020
– ОП „Административен капацитет” 2007- 2013
– ОП „Добро управление ” 2014- 2020
– Oперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” /2007 – 2013/
– Програма за морско дело и рибарство 2014-2020
– ОП”Трансгранично развитие България -Румъния 2007 -2013 ”
– Директни европейски програми като: Леонардо да Винчи; Грюдвиг; Младежта в действие; Европа за гражданите; Интерег IV C и др.
– Програма за развитие на селските райони 2007-2013
– Програма за развитие на селските райони 2014-2020
– INTERREG V-A Romania-Bulgaria Programme
– INTERREG Europe
– INTERREG Danube
– INTERREG Balkan-Mediterranean 2014-2020
– INTERREG V-A Greece-Bulgaria 2014-2020
– INTERREG IPA Cross-border Cooperation Bulgaria – Turkey Programme (2014 – 2020)
– ERASMUS+ PROGRAMME
– CREATIVE EUROPE
– LAIF+
– EUROPE FOR CITIZENS
– CREATIVE EUROPE
– HORIZON 2020

Приблизителни суми на спечелени проекти чрез оказване на консултантска помощ (подготовка на проекти ): 32 млн. лв.
Цялостна подготовка на проекти, консултации и комплектуване на исканата от управляващият орган документация за общини, държавни публични организации:

Подготвени и номинирани ( спечелили)проекти: над 80 от публични структури, фирми и неправителствени организации.

Управление на проекти от национални програми:
Участие в управлението на над 25 проекта. В 10 като ръководител, а в международните като координатор – отговарящ за българския кандидат. Участвал е в оценка и селекция на проектите директно предоставени на регионални власти и приемането на проекти на гражданското общество. Подготовка на националният проект – Ферибот „Силистра –Кълъраш”

Стратегическо управление:
1. Изпълнения на поръчки по проекти на общини свързани с политики по планиране.
2. Създаване на областни стратегии на област Русе и област Силистра.
3. Оказване на консултантска помощ при създаването на общински планове за развитие към 10 общини. Участие в създаването на общински или областни стратегии по туризъм,социални дейности, икономика, земеделие и др.

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ:

Дати (от-до):

1982- 1986 г.:
Име и вид на обучаващата организация: ВТУ “Св.Св. Кирил и Методий
Основни предмети и професионални умения: Специалист по история и Археология
Наименование на придобитата квалификация: Магистър

2005 -2007 г.:
Име и вид на обучаващата организация: Русенски университет „Ангел Кънчев”
Основни предмети и професионални умения: Мениджмънт на регионалното развитие
Наименование на придобитата квалификация: Магистър

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ:

Умения и компетенции придобити от съвместната работа с екипи в над множество проекти в различни сектори. Познаване на структурата и рамката за функциониране на Европейските фондове. Изградени международни контакти по различни европейски проекти. Изградени компетенции и мрежи с много неправителствени организации и фирми.

Управител на фондация “Ятрус”, Управител на „Асоциация на българските градове и региони – клон Русе”. Управлявал шест проекта, спечелени от тези неправителствени структури.

МАЙЧИН ЕЗИК: Български
ДРУГИ ЕЗИЦИ: Руски език, Турски език, Английски език

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ:
Работа с компютри, със специфично оборудване др, СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА. ДОБРИ КОМПЕТЕНЦИИ ЗА РАБОТА С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СИСТЕМИ
Работа с всички версии WORD; EXCEL; AUTOCAD; 3D STUDIO MAX, УМЕНИЯ ЗА РАБОТА С 3Д СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС: Категория “В”

ОПИТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ:

Ръководител на проект:„Чудният свят на пещерата Орлова чука” , финансиран по програма ФАР ТГС СФМП – BG 2002/000-623-04-030
Сума по проекта – 120 000 лв.
Действия: Ръководи изпълнението на дейностите, заложени в проекта. Следи за сроковете за изпълнение на дейностите. Следи за правилното изразходване на финансовите средства. Поддържа връзка с партньорите и сключва договори за реализиране на дейностите. В изпълнение на конкретните си функционални задачи при необходимост разчита на подкрепата на координатора и счетоводителя на проекта, а при осъществяване на комуникация с Екологично общество „Нов алианс” на съдействието на Еврорегион „Данубиус”.

Експерт по проект – Проект FSF -117-07-13001 – „Шанс за включване в пазара на труда на хора с увреждания”
Обща сума по проекта – 168 840, 63 лева
Действия: Осигурява технически изпълнението на дейности, свързани с печат, издаване и разпространение на информационни материали. Следи и отговаря за базите данни по проекта, пренасочва информацията от бенефициента към експертите наети по проекта. Координира воденето на цялостната документация по проекта. Инициира и координира въвеждането и поддържането на прегледна и съвременна система за файлиране на проектната дейност. Подкрепя ръководителя на проекта при окомплектоване на отчетната документация.

Ръководител на проект – BG -GTS -3.1.02-011 – Създаване на условия за развитие на ученически и младежки туризъм в рибарската област „Главиница –Тутракан- Сливо поле”.
Обща сума по проекта – 207 201,40 лв.
Действия: Отговаря за изпълнението на договора по проекта като следи за изискванията на донора. Въвежда система за навременното планиране, реализиране и отчитане към донора. Организира, планира и подкрепя работата на екипа по проекта. Отговаря за изпълнението на препоръките от мониторинга на донора и общината. Пряко отговаря за изпълнението на комуникационната стратегия по проекта. Отговаря за изготвянето и поддържането в актуалност на проектната документация. Координира воденето на цялостната документация по проекта. Инициира и координира въвеждането и поддържането на прегледна и съвременна система за файлиране на проектната дейност. Следи извършването на финансовите плащания по проекта по утвърдени от ръководител проекта заявки.

Ръководител на проект „ Диверсификация и модернизиране на земеделското стопанство в с . Ореховица”.
Сума по проекта – 2 371 184 ,00 без ДДС
Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства” ПРСР 2014 -2012 0
На фирма Агровижън 90 ЕООД
Действия: Ръководи изпълнението на дейностите по проект „Закупуване на земеделска техника”; Организира и контролира цялата дейност; Осъществява предоставянето на достъп на представителите на УО, междинното звено, сертифициращ орган и одитиращ орган; Отговаря за подготовката на платежните документи съгласно изискванията на ПРСР, Осъществява наблюдение и контрол върху сключените договори за обществени поръчки; Отговаря за спазване на графика за изпълнение на проекта.

Ръководител на проект: „Закупуване на земеделска техника
На фирма” Биотекс” ЕООД
Мярка 121 ПРСР 2007 -2013
Сума по проекта – 788 354,00 без ДДС
Действия: Ръководи изпълнението на дейностите по проект „Закупуване на земеделска техника”; Организира и контролира цялата дейност; Осъществява предоставянето на достъп на представителите на УО, междинното звено сертифициращ орган и одитиращ орган; Отговаря за подготовката на платежните документи съгласно изискванията на ПРСР, Осъществява наблюдение и контрол върху сключените договори за обществени поръчки; Отговаря за спазване на графика за изпълнение на проекта.

Ръководител на проект : Подобряване на производственият капацитет на фирма “АРАГОРН” ЕООД
Сума по проекта – 366 460.00 лв.
Действия: Ръководи изпълнението на дейностите по проект „Подобряване на производственият капацитет на фирма “АРАГОРН” ЕООД; Организира и контролира цялата дейност; Осъществява предоставянето на достъп на представителите на УО, междинното звено, сертифициращ орган и одитиращ орган; Отговаря за подготовката на платежните документи съгласно изискванията на ОПИК; Осъществява наблюдение и контрол върху сключените договори за обществени поръчки.

Ръководител на проект: Подобряване на производствения капацитет на Конвей ООД
Сума по проекта – 609 000.00 лв.
Действия: Ръководи изпълнението на дейностите по проект „Подобряване на производствения капацитет на Конвей ООД; Организира и контролира цялата дейност; Осъществява предоставянето на достъп на представителите на УО, междинното звено, сертифициращ орган и одитиращ орган; Отговаря за подготовката на платежните документи съгласно изискванията на ОПИК, Осъществява наблюдение и контрол върху сключените договори за обществени поръчки.

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ НА КООРДИНАТОРА НА ПРОЕКТА


ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КООРДИНАТОРА ПО ПРОЕКТА:

1. Координира изпълнението на дейностите по проекта;
2. Осъществява контакт с органи и структури , които имат отношение към изпълнението на проекта;
3. Координира работата с партньорите по проекта;
4. Отговаря за спазването на графика за изпълнение на проекта;
5. Организира разработването на различни правила съгласно устава на МИГ ЛИДЕР на територия Две могили и Иваново, имащи отношение към основната задача подготовка на СМР и създаване на готовност на сдружението да стартира изпълнение на предвидените мерки в стратегията.
6. Подготвя ясни и разбираеми ПРЕЗЕНТАЦИИ за предлаганите мерки допустими по различните оперативни програми;
7. Подготвя, разпространява различен тип анкети и заявления към бъдещите бенефициенти от територията Две могили –Иваново;
8. Обобщава анкетите и заявленията, за да се предостави ясна картина на очакванията и желанията на населението от територията Две Могили –Иваново;
9. Създава условия за публичност чрез водената документация, електронната поща, актуализирането на информацията в Интернет страницата на МИГ ЛИДЕР на територия Две могили и Иваново“ – http://mig-dvemogili-ivanovo.eu/bg/
10. Осъществява кореспонденция с Управляващите органи по различните оперативни програми или програми за развитие и търси специфични отговори по въпроси, касаещи бъдещите мерки на местната стратегия
11. Изисква от регионални или общински институции специфична информация необходима за стратегията на МИГ ЛИДЕР на територия Две могили и Иваново“, включително от структури на Арго статистика към МЗХ
12. Съставя график на планираните информационни кампании; Информационни срещи/семинари; Информационни конференции; Обучение на местни лидери; Обучение екипа на МИГ, вкл. представители на партньорите и ги съгласува с Управляващият орган;
13. Следи и контролира публикуваната информация по проекта в регионални медии;
14. Отговаря и контролира изпълнението на Договора с външни изпълнители, които имат отношение по проекта
15. Съхранява цялата информация на хартиен и магнитен носител за проведени срещи, анали и други и извършва подготовка за верификация на разходите по проекта съгласно наредбата и допълнителните указания.
16. Осъществява предоставянето на достъп на представители на Управляващия орган, Междинното звено, Сертифициращия орган, одитиращия орган, националните одитиращи и контролни органи, Европейската Комисия, Европейската служба за борба с измамите и на Европейската сметна палата до всички документи и информация по проект;
17. Организира изпълнението на предписанията на одитиращите органи и препоръките, съдържащи се в доклади от проверки на място, осъществени от представители на Управляващия орган, Междинното звено, Сертифициращия орган и Одитиращия орган.