СНЦ “МИГ ЛИДЕР на територия Две Могили и Иваново” е вписано в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел въз основа на Решение №56 по ф.д 18/2010. Съгласно решение №136 от 10.09.2016 РОС утвърждава промени по фирмено дело №18 за сдружение „МИГ Лидер на територията на Две могили Иваново”. Вписани са промени в устава, адреса, променени са част от членовете на управителните и контролни органи. Съдебното решение може да бъде видяно ТУК.

История:

Програмен период 2007-2013:

„МИГ Лидер на територията Две Могили Иваново”, е регистриран през 2010 г. Сдружението е създадено съгласно
изискванията на 431-1 Мярка: „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за МИГ, прилагащи стратегии за местно развитие“. Основната цел бе – Подпомагане на местни инициативни групи от Две могили и Иваново (МИГ) за придобиване на умения и постигане на обществена активност, стимулиране и обезпечаване на дейността на миг, информиране относно подхода „ЛИДЕР” и насърчаване на обществото за участие при прилагането на стратегии за местно развитие. Създадена бе местна стратегия съгласно изискванията на мярка 431-1. Изготвената стратегия не получи финансова подкрепа за мярка 41 „Прилагане на стратегии за местно развитие” за програмен период 2007 – 2013 г., поради ограничен бюджет на мярката.

Програмен период 2014 – 2020 г.

За програмен период 2014 – 2020 г., сдружението кандидатства съгласно изискванията на подмярка 19.1 “Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 “Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Сдружението кандидатства и бе одобрено за подготовка на стратегия “Водено от общностите местно развитие”.

Цели на сдружението:
1. Да подпомага устойчивото и конкурентно способно развитие на територията на община Две Могили и Иваново чрез планиране и управление на стратегията за местно развитие;
2. Да развива и утвърждава европейските практики и подходи за териториално интегрирано развитие на селските райони и по-конкретно подхода „Водено от общностите местно развитие” (ВОМР), подкрепян от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони;
3. Да повишава информираността и уменията на местните жители относно прилагане на подхода ВОМР и насърчаване на активното им участие в процеса на планиране и изпълнение на стратегии за местно развитие;
4. Да работи за повишаване на качеството на живот на територията на общини Иваново и Две Могили;
5. Да насърчава и способства за активното включване на членовете на общността в процеса на вземането и изпълнението на решения относно нейното развитие;
6. Да подкрепя социални и организационни промени в общността на основата на обединяване на интересите на публичния, икономическия и гражданския сектор;
7. Да създава възможности за дългосрочна заетост и повишаване на доходите на територията на община Две Могили и Иваново чрез: разнообразяване на икономическите дейности, подобряване на конкурентоспособността на местните продукти, опазване на природните ресурси и околната среда и развитие на по-качествени услуги в съответствие с нуждите и очакванията на членовете на общността;
8. Да стимулира въвеждането на нови методи и ресурси за развитие, чрез подкрепа за внедряване на иновации, нови технологии и увеличаване на местния капацитет и знания;
9. Да инициира, развива и утвърждава практики за ефективно публично частно партньорство;
10. Да инициира, развива и подпомага създаването и развитието на мрежи за сътрудничество на професионален, секторен и териториален принцип;
11. Да работи за развитие и утвърждаване на уникалните характеристики и идентичност на територията на общините Две Могили, Иваново и общностите, които ги населяват;
12. Да подпомага развитието на между-секторно и между-общинско сътрудничество;
13. Да работи и помага за изграждане на гражданско общество, демократизация и прозрачност в дейността на централните и местните органи на управление, чрез осъществяване на граждански инициативи и сътрудничество с държавни институции, местни и регионални власти;
14. Да работи за повишаване на информираността и компетентността на местната общност, чрез активно включване на нейните членове във форми на продължаващо обучение за възрастни.
Предмет на дейност:
15. Прилагане на подхода ЛИДЕР по Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и други децентрализирани програми за развитие, основани на участието на местните общности и повишаване цялостната атрактивност и привлекателност на селските райони;
16. Разработване на стратегия за водено от общностите местно развитие с активното уастие на местните хора, основана на характеристиките на територията, потребностите и потенциала за развитие, в съответствие с политиките на национално, регионално и местно ниво;
17. Управление и прилагане на Стратегия за водено от общностите местно развитие на цялата територия на община Две Могили и Иваново по подхода ВОМР/ЛИДЕР на ПРСР;
18. Организиране на процеса по прием, оценка и наблюдение на проекти по мерки от стратегията за водено от общностите местно развитие в съответствие с правилата и процедурите за прилагане на подхода ВОМР и действащата нормативна уредба;
19. Разработване и прилагане на местни политики, стратегии, планове, програми, проекти, концепции за развитие на територията на МИГ, като подпомага въвеждането и утвърждаването на устойчиви и иновативни практики;
20. Участие в национални и международни мрежи на местни инициативни групи и неправителствени организации за развитие на селските райони;
21. Предоставяне на информация, консултация и методическа помощ на заинтересовани лица при подготовка и управление на проекти към Стратегията, а извън нея и специализираните услуги при кандидатстване с проекти по Европейски и други фондове и програми;
22. Разработване и реализиране, самостоятелно или в партньорство на местни, регионални, национални, трансгранични, между териториални, транснационални и други проекти;
23. Разработване на анализи, стратегии, доклади, програмни документи;
24. Осъществяване на изследователски програми, социологически проучвания, експертна и консултантска дейност;
25. Организиране на информационни, образователни, застъпнически кампании свързани с целите на Сдружението;
26. Разработка и предоставяне на методическа помощ, включително предоставяне на информация, провеждане на обучения, консултиране, обмен на опит.
27. Създаване на партньорски отношения с организации и институции за целите на интегрирано териториално развитие;
28. Мобилизиране на ресурси и доброволен труд;
29. Всяка незабранена от закона нестопанска дейност, свързана с целите на Сдружението, както и допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност и приходите, от които се използват само за постигане на целите на сдружението.

КОИ СА ДЕЙСТВАЩИТЕ ЛИЦА В МИГ?
Включването на местните заинтересовани страни, означава местното населението като цяло, конкретни групи с икономически и социални интереси и представителни обществени институции. Членове могат да бъдат:
• местни жители и техните местни групи и организации;
• професионални групи и организации (например представляващи фермерите; професионалисти не-фермери или малкия бизнес);
• доставчици на културни и обществени услуги, включително медиите;
• групи и организации на младите хора и др.
МИГ трябва да обединяват партньорите от обществения и частния сектор, да бъдат добре балансирани и представителни за съществуващите местни различните заинтересовани страни в района. На ниво на вземане на решения, представителите на частни и обществени интереси (различни от представителите на държавните и общински институции) трябва да съставляват поне 50% от местното партньорство.

С КАКВИ ФУНКЦИИ СА НАТОВАРЕНИ МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ?
На местните инициативни групи е делегирана отговорността да поемат голяма част от управленските отговорности (например задачите по избор на проекти, плащане, мониторинг, контрол и оценяване) по отношение на индивидуалните действия.
От тях се очаква:
• да имат автономност при вземане на решенията и способности за необременено отношение към местните ресурси;
• да обединят различните заинтересовани групи в района около общи проекти;
• да свържат различните мерки;
• да бъдат способна да определи възможностите, предоставени от различните видове местни ресурси;
• да бъдат отворена към новаторски идеи;
• да бъдат способна да свърже и интегрира отделни секторни;

ДОКУМЕНТИ НА СДРУЖЕНИЕТО:
УСТАВ
РЕШЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
РЕШЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА ПРОМЕНИ ПО ПАРТИДАТА НА СНЦ
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ