НОВО: Конкурс за финансиране на проекти на тема “Осигуряване на достъпна архитектурна среда на културни, исторически и спортни обекти за хора с увреждания”
Краен срок: 6 март 2017 г.

Участници в конкурса могат да бъдат юридически лица – държавни, общински, стопански и неправителствени организации, регистрирани по българското законодателство, притежаващи или стопанисващи обектите.
Проектите се изготвят по Методика за осигуряване на достъпна архитектурна среда на културни, исторически и спортни обекти, на основание чл. 8, т. 6 от Закона за интеграция на хората с увреждания. Методиката е публикувана на адрес: http://ahu.mlsp.government.bg/portal/page/11.
Максималният размер на субсидията за един проект е диференциран за различните компоненти, както следва:
– по Компонент 1 – Осигуряване на външен достъп до обект – до 12 000 лв.;
– по Компонент 2 – Приспособяване на вътрешна среда на обект – до 15 000 лв.;
– по Компонент 3 – Изграждане на нови и преустройство на съществуващи повдигателни съоръжения – до 50 000 лв.
Проектите за конкурса се подават в един оригинален екземпляр и две копия на хартия и на електронен носител.
Проектите могат да се подават и по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.


НОВО: Трета покана по Програма за междурегионално сътрудничество “ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА” 2014-2020
Стартиране на конкурса: 01.03.2017 г.
Краен срок: 30.06.2017 г.

Тематични интереси на третата покана:
– цел 1.1: Подобряване на политиките за инфраструктура за нововъведения;
– цел 1.2: Подобряване на политиките за предоставяне на нововъведения;
– цел 2.1: Подобряване на политиките за конкурентоспособност на малки и средни предприятия;
– цел 3.1: Подобряване на политиките за нисковъглеродна икономика;
– цел 4.1: Подобряване на политиките за природното и културното наследство;
– цел 4.2: Подобряване на политиките за за ресурсно ефективна икономика.


НОВО: МОСВ набира предложения за пилотни екопроекти
Краен срок: 31 май 2017 г.

Предприятия, общини и общински предприятия могат да кандидатстват в МОСВ за финансиране на иновативни проектни предложения, свързани с опазване на околната среда в рамките на Споразумение между екоминистерствата на България и Германия.
Финансовата подкрепа е насочена към проекти в областта на климата (ограничаване на емисиите на парникови газове, енергийната ефективност), за подобряване качеството на въздуха и водите, опазването на почвите, въвеждането на екологосъобразни производствени процеси и ефективно използване на ресурсите.
Финансирането е във вид на безвъзмездни инвестиционни грантове и целеви заеми. Допустими за финансиране са инвестиции в екологосъобразни технологии, обучения и квалификация на персонал във връзка с инвестиционни проекти и дейности за повишаване на информираността. Няма твърдо определена сума/процент на отпуснато финансиране, очаква се и съфинансиране от страна на инвеститора.
Параметрите на отпуснатата помощ зависят от нуждите на проекта по отношение на инвестиционните разходи, собствените ресурси и средствата от трети страни, като се прилага европейското законодателство за държавна помощ. Годишният обем на Програмата за иновации в околната среда на Федералното министерство е 2, 5 млн. евро общо за всички страни, които са допустими за финансиране по програмата – България, Чехия, Полша, Латвия, Румъния.
Предварителните условия за проектните предложения е да прилагат високи технологии, които надминават съществуващите екологични стандарти в страната, да има моделен характер за подобни последващи проекти, както и научноизследователските и развойни дейности да са приключили.
Апликационната форма се подава на български и на немски език.


НОВО: Обобщена справка с информация за актуални конкурси в различни тематични направления по програма “Хоризонт 2020” на ЕС
Справката съдържа информация за общо 89 конкурса (от които: 86 конкурса за финансиране на проекти и 3 конкурса за награди, с финансово изражение), както следва:
– 19 конкурса с краен срок през месец януари 2017 г.;
– 47 конкурса с краен срок през месец февруари 2017 г.;
– 20 конкурса с краен срок през месец март 2017 г.;
– 3 конкурса с друг краен срок.


НОВО: Национално състезание по ИТ, информатика и визуални изкуства
Краен срок: 8 април 2017 г.

Състезателната цел е да се покаже мощта и постижимостта на компютърно базираните технологии (ИТ) за реализиране на проекти от творчески характер във възрастовата група на учениците от 8 до 12 клас.
Състезателните направления, в които учениците могат да вземат участие са „Презентация“, „Видеоклипове“, „Графичен дизайн“, „Редизайн на уеб сайтове с Photoshop“, „Фотография“ (от 2012), „Програмиране“ (от 2013), „Front-end Development“ (от 2014) и „Linux системна администрация“ (от 2015).
За да участвате в тазгодишното (седмо последователно) издание на Национално състезание по ИТ, информатика и визуални изкуства “Аз мога – тук и сега” е необходимо да сте ученик от 8 до 12 клас в редовна форма на обучение през учебната 2016-2017 година и да заявите участие , чрез “Регистрационна форма” от 1 февруари до 23:59 часа на 8 април.
Всеки ученик участва с придружението на ръководител – учител от съответното учебно заведение. Ръководителят може да бъде и родител и/или настойник на ученика. За ученици, навършили 18 години, не е задължително.


Програма „Еразъм+“
Краен срок: различни за различните действия – от 2 февруари 2017 г. до 4 октомври 2017 г.
Настоящата покана за представяне на предложения обхваща следните действия от програмата „Еразъм+“:
>> Ключово действие 1 (КД1) — Образователна мобилност за граждани:
— Мобилност за граждани в областта на образованието, обучението и младежта
— Стратегически проекти, свързани с ЕДС
— Мащабни събития, свързани с Европейската доброволческа служба
— Съвместни магистърски степени „Еразмус Мундус“
>> Ключово действие 2 (КД2) — Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики:
— Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта
— Алианси на познанията
— Изграждане на капацитет в областта на висшето образование
— Изграждане на капацитет в областта на младежта
>> Ключово действие 3 (КД3) — Подкрепа за реформиране на политиката:
— Структуриран диалог: срещи между младежи и лица, отговорни за вземането на решения в областта на младежта
>> Дейности „Жан Моне“:
— Катедри „Жан Моне“
— Модули „Жан Моне“
— Центрове за високи постижения „Жан Моне“
— Подкрепа по инициативата „Жан Моне“ за сдружения
— Мрежи „Жан Моне“
— Проекти „Жан Моне“
>> Спорт:
— Партньорства за сътрудничество
— Малки партньорства за сътрудничество
— Европейски спортни събития с нестопанска цел

Всички публични или частни органи, които осъществяват дейност в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, могат да кандидатстват за финансиране по програма „Еразъм+“. Освен това групи от млади хора, които участват в работа с младежи, но не непременно в рамките на младежка организация, могат да кандидатстват за финансиране за образователна мобилност за млади хора и за специалисти, работещи с младежи, както и за стратегически партньорства в областта на младежта.

Общият бюджет, предвиден за настоящата покана за представяне на предложения, възлиза на 2 157,1 милиона евро:
– Образование и обучение: 1 905,4 милиона евро
– Младеж: 209,1 млн. евро
– „Жан Моне“: 10,8 млн. евро
– Спорт: 31,8 млн. евро


EC-EASME Call for proposals: Nautical Routes for Europe to Support the Development of Transnational Tourism
Краен срок: 15 March 2017

The European Commission – Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME) is seeking proposals from eligible entities for its Nautical Routes for Europe with an aim to support the development of transnational thematic tourism products and their promotion through the creation of transnational touristic thematic routes in coastal regions in the areas of nautical tourism and water sports tourism at sea.
Objectives:
– Encourage diversification of the supply of European nautical tourism related products and services by the development of sustainable transnational nautical routes and associated tourism products;
– Foster synergies between tourism related activities on the coast and increase the benefits for the local economy and people;
– Foster transnational cooperation among various actors along the tourism value chain with regard to nautical tourism, water sports tourism at sea and related tourism segments;
– Reinforce market uptake and visibility of sustainable European transnational nautical routes and encourage their promotion to the public, encourage partnerships between different tourism segments and encourage synergies between different destinations.
– Funding Information.
The total budget earmarked for this action is EUR 1,500,000.
Projects should not exceed the duration of 24 months.
It is estimated that proposals requesting a contribution from the EU of between EUR 250,000 and EUR 300,000 would allow the objectives of this call for proposals to be addressed appropriately. Nonetheless, this does not preclude submission and selection of proposals requesting other amounts. EASME expects to fund 5 to 6 proposals.


BG05M9OP001- 4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“
Краен срок: 5 април 2017 г., 17:30 ч.

Процедурата ще се реализира в два компонента:
– Компонент 1 “Транснационални партньорства за заетост и растеж“;
– Компонент 2 “Дунавски партньорства за заетост и растеж“.
Настоящата процедура цели да подобри междурегионалното и транснационалното сътрудничество между партньори от страни-членки на ЕС, чрез трансфер и въвеждане на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, изграждане на специфични умения за партньорство и др., в следните области:
– пазар на труда и качество на работните места;
– социално включване и борба с бедността, здравеопазване, равни възможности и недискриминация, условия на труд;
– изграждане на административен капацитет в горните две области.
Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:
– Адаптиране и/или валидиране на социални иновации, които могат да са на база на иновативни модели, практики, услуги, продукти от други държави и/или пилотно прилагане на разработени иновативни подходи и модели;
– Повишаване на капацитета на партньорите и заинтересовани страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи чрез организация на семинари, работни дискусии и обучения с цел насърчаване обмена на опит, обмен на информация, добри практики и иновативни подходи между партньорите и другите заинтересованите страни;
– Дейности за оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на неговите иновативни елементи;
– Дейности за разпространение на постигнатите резултати (положителни и/или негативни), различни от описаните по-горе дейности за информация и комуникация;
– Изготвяне на специфични анализи и изследвания на опита на други държави- членки;
– Изграждане на и/или включване в партньорски мрежи, туининг (побратимяване).
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 20 000 000 лв.


BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”
Краен срок: 21 април 2017 г.
Конкретните бенефициенти по процедурата са общо 118 общини.
Целта на процедурата е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и за разделно събиране и рециклиране чрез компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци. Очакваният резултат от изпълнение на мерките по процедурата, съвместно с други мерки по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, е до 2018 г. да бъде осигурен допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци най-малко 20 000 т/год., а до 2023 г. – 105 000 т/год. По този начин ще се допринесе за намаляване количеството на депонираните битови отпадъци, в т.ч. на зелените и биоразградимите, с 12,27 %.


Процедура на подбор на проекти № BG16RFOP002-2.009 “Развитие на клъстери в България”
Краен срок: 17:30 часа на 28 април 2017 г.
Основната цел на процедурата е предоставяне на подкрепа за коопериране и създаване на клъстери в България, развитие на капацитета и интернационализацията на вече създадени такива като фактор за повишаване на конкурентоспособността и бизнес развитието.
Компонент 1: Изграждане и подкрепа за организационно-административно укрепване на клъстера
Компонент 2: Коопериране, създаване на сътрудничества и интернационализация
Компонент 3: Развитие на споделени инфраструктура и ноу-хау


УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН НА ОП РЧР 2014-2020 ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИBG05M9OP001-1.020 „ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“

УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН НА ОП РЧР 2014-2020 ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG05M9OP001-2.007 „РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“