Създадена е нова секция “Мерки за финансиране по ПРСР” – тя обхваща мерките, които се финансират по Програмата за развитие на селските райони и изискват самостоятелно кандидатстване на бенефициента, което не е обвързано със Стратегията за местно развитие на МИГ.

Секцията е достъпна от тук: