СНЦ „МИГ ЛИДЕР на територия Две могили и Иваново” инициира участие с проект по Процедура BG05M9OP001-4.001 “Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж” на ОП РЧР.
Инициираният проект от Сдружението ще бъде реализиран по Компонент 1 „Транснационални партньорства за заетост и растеж“ на процедурата. Кандидат ще бъде Община Иваново, а МИГ ще бъде неговият български партньор. В проектът като партньори участват също така Община Салар (в Гранада) от Испания, както и МИГ „Южна Истрия” от Република Хърватска. Общото между участниците е, че всички те разполагат с богато природно и културно-историческо наследство, което предначертава бъдещето им като атрактивни туристически дестинации. Проектът ще изиграе важна роля в побратимяването, както между двете общини, така и между двете местни инициативни групи. Всички партньори очакват с нетърпение реализирането му и изразяват големите си очаквания за неговата роля в обмена на добри европейски практики в сферата на туризма.
Реализираните дейности ще са стъпка напред в интегрирането на иновациите в туризма за територията на МИГ като фокусът ще бъде разработването и прилагането на обучителни инициативи за създаване и управление на туристически атракции, включително и създаване на дигитални туристически продукти, чрез които приказките и историята могат да оживеят и да станат толкова реални за туриста, колкото и физическия свят.
Основна цел:
– Да се създадат нови стратегически инструменти в подкрепа на туристически малки и средни предприятия от региона на МИГ Две Могили и Иваново с помощта на европейските партньори;
– Да се създаде партньорска мрежа за развитие на нови умения и обучения при създаването на виртуални туристически продукти в подкрепа на реални екологични и културно-исторически реалности.
Специфични цели:
1. Да се подкрепи обща партньорска концепция и идентичност за „туризъм на преживяването” в рамките на общото разбиране за всички видове туризъм, специфични за Поломието с фокус върху бъдещи туристически атракции, включително и атракции за екстремен туризъм;
2. Да се създаде партньорска туристическа платформа, която да рекламира създадената стратегия за „туризъм на преживяването”;
3. Да се осигурят знания за цифрови инструменти и социални мрежи в полза на туризма чрез провеждане на обучения в реална и/или виртуална среда, като при изпълнението на специфичната цел, проектът трябва да бъде подкрепен за нова технологична иновативна екипировка. Да обучат специалисти за генериране на виртуални атракции в полза на туристическите предприятия от “МИГ ЛИДЕР на територия Две Могили и Иваново” като това включва дигитален дизайн и създаване на нови туристически атракции с „реални исторически корени”.
4. Да се създаде партньорска стратегия за „туризъм на преживяването”, която да бъде приложима за територията на “МИГ ЛИДЕР на територия Две Могили и Иваново” като това включва създаване на дигитални туристически атракции.

Дворци в Хърватия:

Римска вила в Салар (3д реконструкция):

Използване на 3д технологии в реконстуриране на миналото – Римски домус: