ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Управителният съвет на МИГ “ЛИДЕР НА ТЕРИТОРИЯ ДВЕ МОГИЛИ И ИВАНОВО” на основнание на чл. 26, ал. 1 от Устава за устройството и дейността на “МИГ ЛИДЕР НА ТЕРИТОРИЯ ДВЕ МОГИЛИ И ИВАНОВО” – Сдружение с нестопанска цел, свиква Общо събрание на 07.11.2017 от 13:30 часа в заседателната зала на Община Иваново при следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Информация относно възстановяване на средства по подмярка 19.1 по Договор №РО 50-85 от 17.08.2016, сключен между Министерството на земеделите и храните и ДФЗ респ. РА и СНЦ “МИГ ЛИДЕР НА ТЕРИТОРИЯ ДВЕ МОГИЛИ И ИВАНОВО”. Докладва председателят на УС.
2. Информация относно кандидатстването по подмярка 19.2 към МЗХ във връзка с одобряване на стратегията за ВОМР на МИГ “ЛИДЕР на територия Две могили и Иваново”. Докладва председателят на УС.
3. Освобождаване на член на УС и избор на нов член на УС. Докладва Росен Коев – член на УС.
4. Предложение за избор на нови членове на ОС. Докладва Виктория Ябанджиева – член на УС.
5. Разни

Управителният съвет на МИГ обръща внимание на членовете на Общото събрание да носят със себе си документите, удостоверяващи плащането на членския внос – касово или чрез превод, съгласно чл. 58, ал.3, т. 1,2,3 от Устава.
Членският внос може да се плати и на място до започване на заседанието на Общото събрание.
Сметката на сдружението е в СИБАНК ЕАД с BIC:BUIBBGSF с номер: BG45BUI98881031162600.
Телефон за допълнителна информация: 0888 47 94 86

Каним всички членове да участват в работата на Общото събрание.

Дата: 05.10.2017 г.

Чл. 58 (3) Първоначалният годишен размер на членския внос е както следва:

-1,20 лв. за физически лица
-2,50 лв. за юридически лица
Община Две могили и Община Иваново заплащат членски внос в размер на 0,10 лева на човек от населението с постоянен адрес на територията на общините по решение на общинските съвети

Покана за свикване на ОС (pdf)