Подмярка 8.6: Инвестиции, подобряващи устойчивостта и екологичната стойност на горските екосистеми

Обхватът на тази подмярка ще включва всички горски територии на Република България.
Ниво на подпомагане – 100% от общите допустими разходи.
Максимумът на общите допустими разходи по тази подмярка за целия период на прилагане на ПРСР (2014-2020) е левовата равностойност на 2 500 000 евро на кандидат за подпомагане.
Минимумът на общите допустими разходи е левовата равностойност на 2 000 евро на проект.
Допустими бенефициенти
• Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии;
• Общини, собственици/управляващи горски територии;
• Юридически лица, управляващи държавни горски територии;
• Юридически лица, наематели на горски територии;
• Сдружения на горепосочените.
Допустими видове дейности
Преобразуване на горската структура;
• Засаждане.
Допустимите разходи за преобразуване на горската структура могат да включват:
• Преобразуване на гори, чиито дървостои са с липсващи структурни елементи в гори, състоящи се от смесени местни видове, близки до природата гори;
• Превръщане на издънкови гори в смесени високостъблени гори;
• Превръщане на изкуствени гори в смесени високостъблени гори за увеличаване на биоразнообразието чрез разнообразяване на горската структура и състав на видовете.
Допустимите разходи за засаждане могат да включват:
• Възстановяване и поддръжка на полезащитни пояси;
• Инвестиции за преодоляване на фрагментацията на горски природни местообитания, засегнати от антропогенна дейност;
• Възстановяване и поддържане на зелена горска инфраструктура в зоните от Натура 2000;
• Създаване, възстановяване и поддържане на екологичната свързаност на зоните от Натура 2000 (екологични мостове);
• Презалесяване/ презасаждане до 5 години след създаването.
Условия за допустимост
• Всички кандидати трябва да докажат собственост на горската територия, с която кандидатстват за подпомагане или правото си да я управляват;
• Залесяванията трябва да се извършват съгласно Закона за горите и свързаните с него подзаконови нормативни актове;
• Изборът на дървесни видове за залесяване трябва да отговарят на типа на месторастене.
Бюджетът на тази подмярка е в размер на левовата равностойност на 11 250 000 евро.