Подмярка 7.6. Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата, ландшафта в селските райони и обекти с ВПС, включително съответните социално-икономически аспекти, както и действия за повишаване на екологичната информираност

Допустими разходи:
1. Изграждането, придобиването, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;
2. Закупуването, вкл. на лизинг, на нови машини и оборудване, до пазарната цена на актива;
3. Общи разходи, свързани с разходите по точки „1“ и „2“, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост.
4. Разходи за нематериални инвестиции: придобиване или развитие на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.
Авансови плащания – в размер до 50% от публичната помощ свързана с инвестицията.
Бенефициенти:
Местни поделения на вероизповеданията
Инвестициите са допустими за подпомагане когато:
• се изпълняват на територията на селските райони на Република България;
• отговарят на дефиницията за дребна по мащаби инфраструктура;
• предвидените дейности се изпълняват в съответствие с общинския план за развитие на съответната община, а ако съществува стратегия за местно развитие, да са съгласувани и с нея;
• е доказано, че няма да имат отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на Закона за опазване на околната среда;
• е доказано, че отговарят на изискванията на заповедите за определянето на местата по Натура 2000 и плановете за тяхното управление, Закона за защитените територии, Закона за биологичното разнообразие и съответните им подзаконови нормативни актове за тяхното прилагане;
• е доказано, че след изпълнението на проекта, той ще се използва по предназначение;
• бенефициентът е представил всички лицензи, разрешителни или регистрации, когато това се изисква съгласно националното законодателство или е представил писмено доказателство, че е направил всичко възможно за получаването им (само в случаите, когато съгласно законодателството лицензи, разрешителни или регистрации се изискват да са издадени преди подаването на проекта);
• бенефициентът – местно поделение на вероизповедание, е регистриран като юридическо лице, съгласно чл. 20 на Закона за вероизповеданията или е признат за юридическо лице по силата на чл. 10 от същия закон.
Инвестиции за възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно значение са допустими, ако не са обявени за паметници на културата от национално и световно значение.
Критерии за избор:
• Проектът е предложен от бенефициент, който не е бил подпомаган за същата операция от ЕС в период от три календарни години преди кандидатстването с настоящия проект;
• Проектът ще се изпълнява в община, в която към датата на кандидатстване младите лица с постоянен адрес в общината са 30% от живеещото население в общината (по данни на НСИ към датата на кандидатстването);
• Проектът е за изграждане на инфраструктура за предоставяне на услуги на деца, възрастни и уязвими групи от населението, включително роми;
• Проектът ще се изпълнява в райони, идентифицирани като малцинствени;
• Проектът е за реконструкция и/или ремонт на обекти, свързани с културния живот в общината.
Суми и размер на помощта:
За местни поделения на вероизповеданията се предвижда 100% финансиране в случай, че не е налично генериране на приходи.
В случаите на местни поделения на вероизповеданията, когато се установи потенциал за генериране на приходи – 75% финансиране.
Приложения:
Списък на територията на строителните граници на градовете, които няма да бъдат подкрепяни по мярка „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”.
Списък на населените места представляващи бели и сиви зони.

НАРЕДБА № 6 от 28.03.2016 г. за прилагане на подмярка 7.6. “Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата” от мярка 7 “Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Документи за кандидатстване по мярката може да намерите на следната интернет страница: http://www.dfz.bg/bg/prsr-2014-2020/merki-podpomagane/