dsc_0078

Вид на операцията: Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие

Допустими разходи:
– Инвестиционни разходи съгласно чл. 45 от Регламент (EC) № 1305/2013;
– Всякакви други операции, допустими съгласно разпоредбите на Регламент (EC) № 1305/2013 и приоритетите на стратегията за водено от общностите местно развитие и ЛИДЕР.

Бенефициенти: Местни групи за действие, местни заинтересовани лица с проекти към стратегията за водено от общностите местно развитие

Условия за допустимост:
– Операциите са в съответствие с Регламент (EC) №1305/2013, а в случай на мерки от стратегията, извън обхвата на Регламент (EC) № 1305/2013 г., избраните дейности допринасят за постигането на приоритетите на ПРСР и на съответната стратегия за водено от общностите местно развитие.
– Максималната стойност на допустимите разходи за един проект, подпомаган по стратегията за водено от общностите местно развитие не може да надвишава левовата равностойност на 200 000 евро.

Принципи по отношение на определянето на критерии за подбор

– Принципите по отношение на определянето на критерии за подбор за проекти към стратегиите се определят от местните групи за действие и се одобряват от УО по време на процедурата за избор на МГД.
– Изборът на проекти от МГД следва да се основава на документирана оценка, която показва обоснованост и безпристрастност на решението по отношение на приложимите критерии за съответствие.
– Изборът следва да е публичен (например чрез публикуване на протоколите от заседанията за избор на проекти на сайта на МГД, на информационни табели, информация чрез местни медии и др.).

Връзки с други законодателни актове:
– Регламент (EC) № 1305/2013, чл. 65-71 от Регламент (EC) № 1303/2013.

Интензитет на помощта:
– До 100% в зависимост от конкретните дейности и мерките, по които се финансират проектите към стратегиите и приложимия режим на държавна помощ.
– Местните групи за действие имат възможност да предлагат различен интензитет по мерките в тяхната стратегия.
– При определяне на интензитета, следва да се вземат предвид следните критерии: общ интерес, вид на бенефициента, обществен достъп до резултатите от операцията, иновативни характеристики на проекта на местно ниво и наличния бюджет.
– За мерки от стратегията, които не са включени в ПРСР, но са част от Регламент (EC) № 1305/2013, интензитетът е в съответствие с определения за съответната мярка.
– За мерки от стратегията, които не са включени в ПРСР и не са част от Регламент (EC) № 1305/2013, интензитетът се определя в зависимост от бенефициента (публично или частно лице) и вида на инвестициите по проекта (генериращ или негенериращ приходи).