ed-3522

Подмярка 19.1. Помощ за подготвителни дейности

Вид на операцията: Подпомагане на подготвителни дейности:

А. За финансиране чрез „стартов пакет“ на местни общности, които не са прилагали подхода ЛИДЕР:

– Учредяване на публично-частно партньорство;

– Дейности, свързани с обучение на местни лидери;

– Проучвания на територията;

– Дейности за популяризиране на местните инициативи;

– Административни разходи, отнасящи се до координацията на изпълнението на схеми за пилотни проекти;

– Развитие и изпълнение на схеми за пилотни проекти.

Допустими разходи:

– Обучения за местни лидери;

– Проучвания на територията (включително проучвания, подпомагащи проекти, които ще бъдат реализирани по реда на стратегията за местно развитие);

– Разходи, свързани с подготовката на стратегия за водено от общностите местно развитие, вкл. разходи за консултиране и разходи за консултиране на местната общност във връзка с подготовката на стратегията;

– Административни разходи (оперативни разходи, разходи за възнаграждения и разходи за закупуване на офис техника, обзавеждане и оборудване). За групи, финансирани по ПРСР (2007-2013), разходите са допустими при условие на недопускане на свръхкомпенсация и двойно финансиране на едни и същи разходи.

– Подкрепа за малки пилотни проекти.

Бенефициенти:

1. Местни общности, които не са прилагали подхода ЛИДЕР в периода 2007-2013 г. (не са изпълнявали подмярка 431-2 или мярка 41 и подмярка 431-1) за дейности по т. А и т. Б.

2. Местни групи за действие или общности, прилагали подхода ЛИДЕР през програмния период 2007-2013 г. на територия или част от територия, за която се кандидатства, (изпълнявали са подмярка 431-2 или мярка 41 и подмярка 431-1) за дейности само по т. Б

Бенефициентите, които кандидатстват по подмярката трябва да отговарят на следните критерии за допустимост:

Целевата територия да обхваща население между 10 000 и 150 000 жители;

Да представят писмено споразумение за партньорство за създаване на местна група за действие между общините, частния сектор и гражданските организации на целевата територия;

Условия за допустимост:

– Да поемат задължението да регистрират организация с нестопанска цел в обществена полза по Закона за юридически лица с нестопанска цел и да разработят стратегия за водено от общностите местно развитие, базирана на характеристиките на подхода ЛИДЕР;

– Да докажат капацитет в областта на човешките ресурси и наличие на техническа обезпеченост за управление на процеса на създаването на МГД.

– Продължителността на проектите, включващи дейности само по т. А, и дейности по т. А и т. Б, не надвишава 12 месеца.

– Продължителността на проектите, включващи дейности само по т. Б, не надвишава 6 месеца.

Принципи по отношение на определянето на критерии за подбор:

– Капацитет и кохерентност на предложената територия;
– Качество на предлаганото партньорство и действия за изграждане на капацитет, проведени преди кандидатстването;
– Качество на предложения проект (баланс между предложените дейности, качество на плана за извършване на дейностите, ефективност на предложените разходи);
– Капацитет за прилагане на проекта (капацитет на кандидата и партньорите, технически капацитет на предложеният екип от експерти).

Връзка с други законодателни актове: Регламент (EC) № 1305/2013; чл. 65-71 от Регламент (EC) № 1303/2013

Интензитет на финансовата помощ: 100% от общите допустими разходи

– Минимален размер на проект – 10 000 евро

– Максимален размер на проект – 40 000 евро