Подмярка 15.2. Подпомагане за запазване и поддръжка на горски генетични ресурси

Обхват

Обхватът на тази подмярка ще включва всички горски територии в Р България.

Ниво на подпомагане:

По тази подмярка ще се прилага годишно компенсаторно плащане на площ с размер до левовата равностойност на 200 евро/ха.

Допустими бенефициенти

Допустими за подпомагане са:

Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии;
Общини, собственици/управляващи горски територии;
Юридически лица, управляващи държавни горски територии;
Юридически лица, наематели на горски територии;
Сдружения на горепосочените.
Допустим видове дейности

Допустими са дейности по опазване на горските генетични ресурси.

Допустимите разходи:

В семепроизводствени насаждения и градини: предотвратяване на участието в семепроизводствените насаждения и градини на видове, различни от съхранените; прибиране на реколтата от семена или фиданки; лесовъдни дейности, предвидени в горскостопанския план или програма;
Използване на подходящи семена/фиданки със сертифициран/доказан произход за създаване на производствени градини за опазване и развъждане на редки дървесни видове и храсти, като бряст, или устойчиви сортове ясенови насаждения, лъжник (странджански дъб), планински явор и горскоплодни видове за производството на семена и събирането им.

Допълнителни условия

Плащанията покриват само онези ангажименти, които надхвърлят съответните задължителни изисквания, установени от националния закон за горите или друго съответно национално законодателство. Всички подобни изисквания трябва да бъдат посочени в програмата.

Задълженията се поемат за период между пет и седем години. При все това, държавите-членки могат да определят в своите програми за развитие на селските райони по-дълъг период за определени видове задължения, когато това е необходимо и надлежно обосновано.

Условия за допустимост

Всички кандидати трябва да докажат собственост на горската територия, с която кандидатстват за подпомагане, или правото си да я управляват;
Минималната площ за залесяване трябва да бъде както следва: физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии – 0.5 ха; общини, собственици/управляващи горски територии – 1.0 ха; юридически лица, управляващи държавни горски територии – 1.0 ха; сдружения на горепосочените – 1.0 ха.
По настоящата подмярка не се предоставя подпомагане за дейности, финансирани от Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации.
Суми и процент на подпомагане

Бюджетът на тази подмярка е в размер на левовата равностойност на 1 500 000 евро.

Процентът на съфинансиране от ЕЗФРСР е 85%.

Принципи по отношение на поставянето на критерии за подбор

Всички заявления ще бъдат проверявани дали отговорят на условията за допустимост. Избираемите проекти ще бъдат класирани според следните критерии за избор:

големината на площта, с която са поемат ангажименти за запазване и поддръжка на горски генетични ресурси, като приоритет ще се дава на по-голямата площ;
брой на дейностите за запазване и поддръжка на горски генетични ресурси, които ще се прилагат от един бенефициент, като приоритет ще се дава на по-високия брой.