Подмярка 15.1. Плащания за горски екологични ангажименти

Обхват

Обхватът на тази подмярка ще включва всички горски територии в Р България.

Ниво на подпомагане

По тази подмярка ще се прилага годишно компенсаторно плащане на площ с размер до левовата равностойност на 200 евро/ха.

Допустими бенефициенти:

Допустими за подпомагане са:

Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии;
Общини, собственици/управляващи горски територии;
Юридически лица, управляващи държавни горски територии;
Юридически лица, наематели на горски територии;
Сдружения на горепосочените.
Допустими видове дейности

Допустими видове дейности по тази подмярка са поемане на ангажименти за срок от пет години, свързани с горската екология, които надхвърлят съответните задължителни изисквания.

Допустимите разходи:

Плащанията покриват частично или изцяло допълнителните разходи и пропуснатите доходи на бенефициентите, произтичащи от поетите ангажименти.

Плащанията за ангажименти, свързани с горска екология и борбата с климатичните изменения, включват една или комбинация от следните дейности:

Маркиране и запазване на най-малко 5 бр. живи и важни за биоразнообразието дървета на хектар с диаметър над 30 см (приоритетно дървета с хралупи и гнезда), които не се отсичат при извеждане на отгледни и възобновителни сечи в насаждението;
Оставяне на защитни/буферни ивици гори с ширина не по-малко от 20 м на отстояние до 100 м около постоянните водни течения, мерено от края на речното корито, в които да няма стопанско ползване;
Оставяне на минимум 20 бр./ха стоящи или лежащи мъртви (вкл. загиващи) дървета с диаметър над 24 см (на гръдна височина при стоящи дървета и на дебелия край при лежащи дървета) и мин. дължина от 3 м;
Изключване на част от горската територия от дърводобива – най-малко 10% от площта на имота, а когато в 1 имот има повече от един горскостопански подотдел – от площта на подотдела, като съответната площ се обозначава на карта и на терен;
Изключване от ползване на стари гори в имоти или подотодели с площ под 2 ха, или на минимум 10% от площта на горите в имоти или подотдели с площ над 2 ха;
Запазване на дървостоя (т.е. неотсичане) на територия в радиус 300 м около гнезда на грабливи птици и черен щъркел – компенсиране загубата на доход от неотсечената дървесина;
Поощряване на важни за биологичното разнообразие дървесни видове като лъжник (странджански дъб), планински явор, горскоплодни видове (дива череша, брекина, скоруша, киселица, дива круша и др.);
Забрана за сеч в дерета с наклон по-голям от 25%;
Премахване на неместни видове (механично) в защитени гори;
Замяна на иглолистни култури с местни широколистни видове.
Условията за допустимост

Всички кандидати трябва да докажат собственост на горската територия, с която кандидатстват за подпомагане или правото си да я управляват;
Минималната площ за залесяване трябва да бъде както следва: физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии – 0.5 ха; общини, собственици/управляващи горски територии – 1.0 ха; юридически лица, управляващи държавни горски територии – 1.0 ха; сдружения на горепосочените – 1.0 ха;
При изключване на част от горската територия от дърводобива, тези територии се оставят без човешка намеса и се опазват в естествения им вид (дървета над 60 години за високостъблените и над 30 години за издънковите гори), а пълнотата на насаждението трябва да бъде не по-малко от 0,7;
При изключване от ползване на стари гори, възраста на гората по таксационни описания трябва да е над 80 г. за високостъблените и над 50 г. за издънковите гори;
Територията на изключената от дърводобив горска територия се обозначава на терен и на карта;
При поощряване на важни за биологичното разнообразие дървесни видове се оставят неотсечени минимум 10 бр./ха от тези дървесни видове с минимален диаметър от 10 см на гръдна височина и участат в склопа на насаждението;
За всички дейности, дърветата, които се запазват, се означават на терен (може и с шаблона с кълвача), свалят се координатите им и се записват в регистър (имот, координати, дървесен вид, диаметър, стоящо/лежащо и др.). Вместо координати, при липса на GPS, може да описват местоположението на дърветата в скиците на насажденията.
Суми и процент на подпомагане

Бюджетът на тази подмярка е в размер на левовата равностойност на 37 250 000 евро.

Процентът на съфинансиране от ЕЗФРСР е 85%.

Принципи по отношение на поставянето на критерии за подбор

Всички заявления ще бъдат проверявани дали отговорят на условията за допустимост. Избираемите проекти ще бъдат класирани според следните критерии за избор:

Големината на площта, за която са поемат агроекологични ангажименти, като приоритет ще се дава на по-голямата площ;
Брой на екологичните ангажименти, които ще се прилагат върху една и съща площ, като приоритет ще се дава на по-високия брой.