Подмярка 12.1. Компенсаторни плащания за земеделски площи в Натура 2000

Обхват

Обхватът на тази подмярка ще включва всички земеделски земи, попадащи в обхвата на защитените територии по Натура 2000.

Ниво на подпомагане

Подпомагането се предоставя под формата на годишни плащания на хектар използваема земеделска площ. Подпомагането по тази мярка се ограничава до максималните ставки за подпомагане, посочени в Приложение I към Регламент (ЕС) №1305/2013.

Допустими бенефициенти:

Допустими за подпомагане по тази подмярка са земеделски стопани, физически или юридически лица, стопанисващи земеделски земи, попадащи в обхвата на защитените територии по Натура 2000.

Допустими видове дейности:

Забрани и режими за дейности в земеделски земи, попадащи в обхвата на Натура 2000.

Допустимите разходи:

Разходите за дейности се изчисляват въз основа на пропуснати доходи и на допълнителните разходи, свързани с режимите и забраните за земеделски дейности, разписани в заповедите за обявяване/плановете за управление на защитените зони по Натура 2000.

Плащанията не включват компенсиране за изискванията, произтичащи от кръстосаното съответствие.

Калкулираните плащания за режимите и забраните за земеделски дейности, разписани в одобрените заповеди за обявяване/плановете за управление на защитените зони се изчисляват индивидуално за всяка зона.

Условия за допустимост:

Земеделските земи трябва да попадат в обхвата на Натура 2000, за които има одобрена заповед за обявяване и/или план за управление на защитена зона от Натура 2000.

Земеделските стопани трябва да бъдат регистрирани в ИСАК.

Да спазват на територията на цялото стопанство изискванията на Методиката за прилагане на кръстосаното съответствие в Република България, одобрена със Заповед № РД 09-1102 от 08.08.2012 г. на Министъра на земеделието и храните.

Суми и процент на подпомагане:

Подпомагането по тази подмярка ще бъде в рамките на:

максимум 500 евро на хектар на година през първите 5 години;
максимум 200 евро на хектар на година.
Бюджетът на тази подмярка е в размер на левовата равностойност на 51 867 572 евро.

Процентът на съфинансиране от ЕЗФРСР е 85%.

Принципи по отношение на поставянето на критерии за подбор:

Кандидатите за подпомагане ще бъдат одобрявани в съответствие с реда на подаване на заявлението за кандидатстване (първи подал, първи одобрен).