Общинските съвети на Две могили и Иваново подкрепиха Стратегията на СНЦ “МИГ ЛИДЕР Две могили и Иваново” като се задължиха да осигурят над 3% от финансовите ресурси за кандидатстване по Мярка 19.2 от Мярка 19: „Водено от общностите местно развитие” на ПРСР 2014-2020. с одобрената и приета от Общинските съвети Стратегия.