Мярка 15. Екологични услуги и услуги във връзка с климата в горското стопанство и опазване на горите

Правно основание

Мярката се прилага на основание чл. 34 от Регламент (ЕС) № 1305/2013.

Общо описание на мярката

Мярката се състои от две подмерки: Плащания за горски екологични ангажименти; Подпомагане за запазване и поддръжка на горски генетични ресурси.

Девствените гори съхраняват богато растително и животинско разнообразие и представляват своеобразен „ноев ковчег“ за много редки и изчезващи видове. Те са несравним жив музей и лаборатория за изследвания. Тези гори ни дават възможност да изучаваме биологията и екологията на редки и неизвестни досега видове в среда, близка до тази преди горите да бъдат преобразени. Проучванията върху тяхното разнообразие, поведение и адаптивни способности позволяват проследяване и оценка на измененията, настъпващи в резултат на глобалните климатични промени. В миналото, за да започне отначало жизненият цикъл в стара гора, природата е „използвала“ естествените разрушителни сили като урагани, наводнения, лавини и др. През последните няколко столетия човекът е основният фактор, влияещ върху развитието на гората. Лесовъдските дейности коренно променят облика и структурата на гората. През целия жизнен цикъл лесовъдите се опитват да направляват развитието на стопанисваната гора. Те прилагат системи за стопанисване, чиято цел е добив на дървесина с определени характеристики. Същевременно дърветата с хралупи или счупени върхове, както и старите, сухите или умиращите, се считат за некачествени и се отстраняват. А именно те са важни за запазване на биологичното разнообразие и за поддържане на естествените механизми на саморегулация. Дългият период на стабилност, разнородната структура и разнообразието от микро-местообитания в старите гори създават благоприятни условия за много видове животни, висши растения, гъби, мъхове и лишеи. Изобилието от насекоми, обитаващи мъртвата дървесина, привлича много птици, които се хранят с тях и поддържат равновесието в горската екосистема. Стотици видове безгръбначни организми, гъби и бактерии, повечето от които са все още неизвестни за науката, бавно разграждат големите прави и паднали мъртви дървета и по този начин спомагат за поддържане богатството на почвата.