Мярка 14. Плащания за хуманно отношение към животните

Правно основание:

Чл. 33 от Регламент (ЕС) № 1305/2013

Основание за прилагане на мярката:

Налагащата се тенденцията към интеграция между хранителната индустрия и селското стопанство и в частност животновъдството предоставя възможност за нарастване на дяла на продуктите с по-висока степен на добавена стойност, което е предпоставка за положителни икономически и социални последици.

В същото време, съвременната ситуация налага необходимостта от възприемане на нов подход по отношение на развитието на българското животновъдство, като устойчив източник на основни качествени храни за българския пазар и едновременно сектор, който не оказва отрицателно въздействие на околната среда и водите и предоставя необходимите хуманни условия на отглежданите животни, респективно, осигурява безопасни условия на труд.

Изискванията на преработвателите и крайния потребител за качество на готовия продукт често налага извършването на допълнителни разходи от страна на производителя, което от своя страна води до пропуснати ползи при изпълнение на определени дейности, които често надхвърлят задължителните изисквания съгласно утвърдените стандарти. Подобряването на конкурентоспособността и устойчивостта на животновъдния сектор изисква осигуряване на по-благоприятни условия за отглежданите животни.

Подобряване на условията в земеделските стопанства, влияещи благоприятно върху здравето и благосъстоянието на отглежданите в тях животни, ще подобрят жизнеността им и ще спомогнат за повишаване на количеството и качеството на произведената продукция.

Принос към областите на въздействие:

Изпълнението на мярката ще допринесе за постигането на приоритет 3 „Насърчаване на организацията на хранителната верига, включително преработката и маркетинга на земеделски продукти, хуманно отношение към животните и управление на риска в стопанствата“ с акцент върху приоритетна област 3A: “Подобряване на конкурентоспособността на първичните производители чрез по-доброто им интегриране в селскостопанската и хранителната верига, посредством схеми за качество, които да добавят стойност към селскостопанските продукти, популяризиране на местните пазари и къси вериги на доставки, групи на производителите и междубраншови организации”.

Цели на мярката:

Осигуряване на качествени и безопасни храни и покриване очакванията на крайните потребители;
Осигуряване на условия за отглеждане на животните, които не водят до негативен психически или физически стрес (дистрес), включително намаляване нагъстотата на отглежданена животните, осигуряване на благоприятна заобикаляща среда, както и достъп до открити площи;
Осигуряване на безопасна среда за отглеждане на животни и на безопасни условия за труд;
Превенцияна заразнитеипаразитни болести чрез прилагане на Стратегията на ЕК “По-добре профилактика, отколкото лечение” чрез подобряване на условията на отглеждане и осигуряване на питателна храна по всяко време, така че животните да са енергични и здрави.
Обсег, тип и степен на подпомагането

Мярката предоставя подкрепа на селскостопански производители с животновъдни стопанства за реализиране на един или повече доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към животните, които надхвърлят съответните задължителни стандарти съгласно глава І, дял VI от Регламент (ЕС) № 1306/2013 и приложими задължителни изисквания, установени от националното законодателство.

Помощта ще се предоставя под формата на годишни плащания за покриване частично или изцяло на допълнителни разходи или пропуснати доходи, свързани с изпълнение на доброволни ангажименти, поети за период от 1 до 7 години от земеделски производители, отглеждащи птици, свине, едри преживни животни (ЕПЖ) и дребни преживни животни (ДПЖ).

Годишните плащания се предоставят при поемане на ангажимент за изпълнение на една или няколко от следните типове операции/дейности:

Осигуряване на свободна подова площ
Изпълнението на тази мярка изисква броят (гъстотата) на отглежданите животни да бъде по-малък от максимално допустимия в нормативните документи. Това, от своя страна, води до по-голямо пространство, заемано от едно животно, по-голяма двигателна активност, а от там и до подобряване на здравословното състояние и благополучие.

Осигуряване на изкуствена светлина за 11 часа
Удължаването на светлинния ден ще подобри хранителната активност на животните и ще доведе до по-добро здравословно състояние, по-добра плодовитост и млечност, а впоследствие – подобрено благополучие. Допълнителните разходи, които възникват при осигуряването на изкуствена светлина за 11 часа, са свързани с увеличение на разходите за осветление.

Използване на фуражи, съдържащи деоксиниваленол не повече от 2,5 мг/кг
Изпълнението на тази мярка има за цел намаляване на вредното влияние на деоксиниваленола върху здравето и благосъстоянието на животните. Допълнителните разходи са свързани с извършване на постоянен лабораторен контрол на фуражите (произведени и закупени) и правилното съхранение на зърното и фуражите в специализирани силози, разположени извън сградите, осъществяване на редовен температурен контрол за ограничаване появата на влажни зони и приспособления за елиминиране на насекомите. Осъществяването на тези дейности е доброволно поет ангажимент от стопаните за гарантиране на здравето и благосъстоянието на животните, за което те ще извършват допълнителни разходи.

Осигуряване защита от инсекти (куликоиди)
Защитата от инсекти ще намали възможността за пренасяне на различни вирусни, бактерийни и протозойни заболявания и ще предотврати дразнещото действие, ще намали агресивността и смущенията в поведението и намаляването на продуктивността, както и, не на последно място, ще спомогне за осигуряване на безопасни условия на труд за персонала, отговорен за грижите за животните. Допълнителните разходи ще бъдат свързани с разходи за електроенергия, амортизация и поддръжка на специални инсектицидни лампи и периодична поддръжка на помещенията с биоцидни препарати.

Осигуряване на фураж, богат на влакнини
Осигуряването на допълнително сено в дажбата има за цел да задоволи в по-пълна степен нуждите на животинския организъм от хранителни вещества като минерални и органични съединения и витамини. Биологично-активните вещества на сеното, неговата смилаемост и хранителност, подобряват метаболизма на животните, тяхното здравословно състояние и размножителна способност. Грубите фуражи задоволяват основните потребности на животните от енергия и протеин, и съставляват основната дажба за преживните животни. Сеното е богато на влакнини, а наличието на достатъчно съдържание на сурови влакнини в дажбата подобрява функцията на храносмилателната система. Целта е да се осигури една балансирана дажба, която да подобри храносмилателните процеси и физиологичното състояние на животните и да повиши тяхното благосъстояние. Допълнителните разходи ще бъдат свързани със закупуване на допълнително количество сено.

Осигуряване целогодишно на оптимална температура и 10% по-ниски нива концентрация на амоняк в помещенията
Поддържането на оптимална температура в помещенията за отглеждане на ЕПЖ и намаляване концентрацията на амоняк с 10% от допустимата за отглеждане на ЕПЖ, ще подобри здравното им състояние и благополучие. Стресът от промяната на температурата в помещенията през различните месеци на годината ще бъде сведен максимално. Допълнителните разходи ще бъдат свързани с разходи за електроенергия, амортизация и поддръжка на системите за вентилация на въздуха.

Осигуряване на свободно отглеждане на открито на ЕПЖ (говеда над 6 месечна възраст и биволи)
Mинимум 160 дни годишно, от които минумум 120 дни за свободно пашуване и 40 дни за свободно отглеждане в дворчета. Осигуряването на защита на говеда и биволи, отглеждани на открито, от неблагоприятни атмосферни влияния, хищници и други вредни въздействия върху тяхното здравословно състояние ще доведе до допълнителни разходи за изграждане на навеси за животните; наемане на допълнителен персонал; обработка на постоянно затревените площи срещу инсекти чрез регистрирани биоцидни препарати; изграждане на оградни съоръжения и/или електропастири. Чрез осигуряване на свободното отглеждане на открито ще се подобри благополучието на животните.

Осигуряване на суха и удобна постеля
Осигуряването на суха и удобна постеля, ще подобри хигиенните условия в обора и ще омекоти пода, тъй като тя е тази, която осигурява максималния комфорт на животните. Постелята ще трябва да бъде лека, лесна за почистване и отстраняване, и не трябва да замърсява околната среда след изхвърлянето. Понижаването на влагата в животновъдните обекти е предпоставка за намаленото количество на микроорганизмите, имащи отношение към заболяванията на млечната жлеза и копитата. Тя ще абсорбира и някои вредни вещества, отделящи се при жизнената дейност на животните, като амоняк, сероводород и др. Наличието на подходяща постеля ще допринесе до по-добрата физическа активност, по-доброто усвояване на фуражите и благосъстоянието на животните. Наличието на подходяща постеля от слама или друг материал ще бъде свързано с разходи по закупуването, обработка с регистрирани биоцидни препарати, полагането и почистването.

Гарантиране на оптимално хранене на птиците чрез заместване на животинските протеини от бозайници и рибно брашно с растителни протеинови заместители и незаменими аминокиселини
Чрез настоящата мярка се цели да се насърчат фермерите да заместват животинските протеини от бозайници и рибно брашно с растителни протеинови заместители и незаменими аминокиселини, богати на протеин, за осигуряване на оптимална константна диета за птиците. Така се гарантира изхранване с константни и балансирани по отношение на протеини и незаменими аминокиселини комбинирани фуражи и в резултат – подобрено здравословно и физиологично състояние на птиците.

Използване на вода, която отговаря на качествата на питейната вода, при отглеждане на птиците
Изпълнението на тази мярка има за цел предоставянето на птиците на вода, отговаряща на изискванията на питейната вода, което влияе непосредствено върху здравословното и физиологично състояние на птиците. Допълнителните разходи са свързани с добив, пречистване и дезинфекция на водата, както и експлоатация на водопровода, също така, извършване на сондаж и каптаж на водния ресурс, лабораторен анализ за доказване качеството на водата, закупуване на филтри за механично почистване на водата, закупуване на дезинфектанти и препарати за почистване и дезинфекция на водопроводната и поилна система.

А) Подпомагане в сектор „птицевъдство”

Разходи по дейности за доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците, които надхвърлят съществуващите към момента задължителни стандарти по Директива 1999/74/ЕО на Съвета от 19 юли 1999 г., Директива 2007/43/ЕО на Съвета от 28 юни 2007 г., Директива 98/58/ЕО на Съвета от 20 юли 1998 г. относно защитата на животни, отглеждани за селскостопански цели и други задължителни изисквания, наложени чрез националното законодателство – Наредба № 25 от 14 декември 2005 г. за минималните изисквания за хуманно отношение при отглеждане на кокошки носачки и Наредба № 26 от 5 август 2008 г. за минимални изисквания за хуманно отношение при отглеждането на бройлери и Наредба № 16 от 3 февруари 2006 г. за защита и хуманно отношение при отглеждане и използване на селскостопански животни.

Подпомагани дейности/операции:

Използване на фуражи, съдържащи деоксиниваленол не повече от 2,5 мг/кг фураж;
Гарантиране на оптимално хранене на птиците;
Използване на вода при отглеждането на птиците, която отговаря на качествата на питейната вода;
Осигуряване на свободна подова площ не по-малко от 10% над задължителния стандарт.
Б) Подпомагане в сектор „свиневъдство”

В сектор свиневъдство се предоставя подпомагане за предприети действия и мерки, които надхвърлят задължителните стандарти, установени в Директива 2008/120/ЕО на Съвета от 18 декември 2008 г., Директива 98/58/ЕО на Съвета от 20 юли 1998 г. относно защитата на животни, отглеждани за селскостопански цели, относно определяне на минималните стандарти за защита на свинете, която е транспонирана в българското законодателство в Наредба № 21 от 14 декември 2005 г. за минималните изисквания за защита и хуманно отношение при отглеждане на свине и Наредба № 16 от 3 февруари 2006 г. за защита и хуманно отношение при отглеждане използване на селскостопански животни.

Подпомагани дейности/операции:

Осигуряване на свободна подова площ не по-малко от 10% над задължителния стандарт;
Осигуряване на изкуствена светлина не по-малко от 11 часа на денонощие;
Използване на фуражи, съдържащи деоксиниваленол не повече от 2,5 мг/кг фураж.
В) Подпомагане в сектор „говедовъдство” (само за телета на възраст до 6 месечна възраст, говеда над 6 месеца и биволи)

Разходи по дейности за доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към говеда, които надхвърлят съществуващите към момента задължителни стандарти по Директива 2008/119/ЕО на Съвета от 18 декември 2008 г., Директива 98/58/ЕО на Съвета от 20 юли 1998 г. относно защитата на животни, отглеждани за селскостопански цели и други задължителни изисквания, наложени чрез националното законодателство – Наредба № 14 от 3 февруари 2006 г. за минималните изисквания за хуманно отношение при отглеждане на телета, Наредба № 16 от 3 февруари 2006 г. за защита и хуманно отношение при отглеждане и използване на селскостопански животни и Наредба № 44 от 20 април 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти.

Подпомагани дейности/операции:

Осигуряване на свободна подова площ не по-малко от 10% над задължителния стандарт;
Осигуряване на защита от инсекти (куликоиди);
Осигуряване на фураж, богат на влакнини (1 кг сено/ 1ЖЕ на ден);
Осигуряване на свободно отглеждане на открито на ЕПЖ (говеда над 6 месечна възраст и биволи);
Осигуряване на суха и удобна постеля за превенция на заболяванията на млечната жлеза и копитата при ЕПЖ;
Осигуряване на изкуствена светлина не по-малко от 11 часа на денонощие (при спазване на периодите за почивка при ЕПЖ).
Осигуряване целогодишно на оптимална температура и 10% по-ниски нива на концентрация на амоняк в помещенията за отглеждане на ЕПЖ;
Г) Подпомагане в сектори „овцевъдство” и „козевъдство”

Разходи по дейности за доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към говеда, биволи, овце и кози, които надхвърлят съществуващите към момента задължителни стандарти по Директива 1998/58/ЕО на Съвета от 20 юли 1998 г. относно защита на животните, отглеждани за селскостопански цели и други задължителни изисквания, наложени чрез националното законодателство – Наредба № 16 от 3 февруари 2006 г. за защита и хуманно отношение при отглеждане и използване на селскостопански животни и Наредба № 44 от 20 април 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти.

Подпомагани дейности/операции:

Осигуряване на свободно отглеждане на открито на ДПЖ (минимум 160 дни годишно, от които минимум 120 дни за свободно пашуване и 40 дни за свободно отглеждане в дворчета);
Осигуряване на свободна подова площ (не по малко от 10% над задължителния стандарт за ДПЖ);
Осигуряване на суха и удобна постеля за превенция на заболяванията на млечната жлеза и копитата при ДПЖ;
Осигуряване целогодишно на оптимална температура и 10% по-ниски нива на концентрация на амоняка в помещенията за отглеждане на ДПЖ;
Осигуряване на изкуствена светлина не по-малко от 11 часа на денонощие (при спазване на периодите на почивка от изкуствено осветление при ДПЖ);
Осигуряване на защита от инсекти (куликоиди) на ДПЖ;
Осигуряване на допълнително количество сено в дажбата за ДПЖ (1 кг сено/ 1 ЖЕ на ден).
Бенефициенти

Помощта по мярката се предоставя на земеделски производители, чиито стопанства попадат в следните категории:

А) Животновъдни стопанства от сектор „птицевъдство”;

Б) Животновъдни стопанства от сектор „свиневъдство”;

В) Животновъдни стопанства от сектори „говедовъдство” и „биволовъдство”;

Г) Животновъдни стопанства от сектори „овцевъдство“ и „козевъдство“.

Изисквания към кандидатите:

Да са регистрирани по реда на Закона за подпомагане на земеделските производители;
Стопанисваните от тях животновъдни обекти да са регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност;
Да отговарят на дефиницията за активен фермер съгласно чл. 9 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 г..
Приемливост на разходите и условия за допускане

Помощта се отпуска за покриване на допълнителни разходи или пропуснати доходи, свързани с изпълнение на доброволни ангажименти.

Помощта покрива частично или изцяло само онези задължения, които надвишават задължителните стандарти и други задължителни изисквания, наложени чрез националното законодателство.

Поетите ангажименти се изпълняват в рамките на една до седем години. Ангажименти, поети от ползвателите на финансова помощ по мярката, подлежат на подновяване ежегодно.

Допълнителни условия:

Разходи, извършени от кандидати, земеделски производители, свързани със закупуването и използването на лекарства и ваксинации не се допустими за подпомагане по реда на тази мярка.

Компенсации по мярката се предоставят само за допълнителни разходи и пропуснати ползи.

Принципи с оглед на набора от критерии за избор

Изпълнението на целите, включени в мярката, ще бъде постигано чрез критерии за оценка, чиято тежест ще бъде определена в националното законодателство.

Връзка с друго законодателство:

Подпомагане се предоставя в съответствие с целите на мярката и относимото национално и европейско законодателство:

Директива 98/58/ЕО на Съвета от 20 юли 1998 г. относно защита на животните, отглеждани за стопански цели;
Директива 1999/74/ЕО на Съвета от 19 юли 1999 г. относно установяване на минимални изисквания за защитата на кокошки носачки;
Директива 2008/119/ЕО на Съвета от 18 декември 2008 г. за определяне на минимални стандарти за защита на телетата;
Директива 2008/120/ЕО на Съвета от 18 декември 2008 г., допълваща Директива 91/630/ЕС, формулираща минималните стандарти за защита на свинете;
Директива 2007/43/ЕО на Съвета от 28 юни 2007 г. за определяне на минимални правила за защита на пилетата, отглеждани за производство на месо;
Други законови разпоредби на ЕС, свързани с хуманно отношение към животните;
Закон за ветеринарномедицинската дейност;
Закон за защита на животните;
Закон за фуражите.
Ще бъде осигурено разграничаване с други подобни схеми за подпомагане с цел избягване на двойно финансиране по мярката.

Степен на подпомагане/количество на предоставената помощ

Максималната сума на помощта по мярката се ограничава до посочената в Приложение 2 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 г. а именно 500 евро за една животинска единица (ЖЕ) (Приложение).

Приложение

Вид животно

Размер в ЖЕ

1

Бици, крави и други животни от рода на едрия рогат добитък на възраст над две години, животно от семейство еквиде на възраст над шест години

1,0 ЖЕ

2

Животни от рода на едрия рогат добитък на възраст от шест месеца до две години

0,6 ЖЕ

3

Животни от рода на едрия рогат добитък на възраст под шест месеца

0,4 ЖЕ

4

Овце

0,15 ЖЕ

5

Кози

0,15 ЖЕ

6

Свине за разплод > 50 кг

0,5 ЖЕ

7

Други свине

0,3 ЖЕ

8

Кокошки носачки

0,014 ЖЕ

9

Други домашни птици

0,03 ЖЕ

Размерът на финансовата помощ представлява 100% от допълнително извършените разходи. Финансовата помощ се предоставя под формата на фиксирани ставки съгласно Приложение № 2.

Проверка и контрол:

Ще бъде осигурена система на контрол и оценка за изпълнение на дейностите, включени за подпомагане в мярката.

Преходни разпоредби

Методология за изчисляване на нивата на подпомагане:

Нивата на подпомагане по посочените направления ще бъдат определени въз основа на методика, която включва изчисления за допълнително извършени разходи и пропуснати ползи. Посочените нива на подпомагане в Приложение № 2 са прогнозни. Съответните стойности ще бъдат преизчислени на база утвърдена методика.

Допълнителна информация, специфична за мярката: