Мярка 13. Плащания за райони с природни или други специфични ограничения

Правно основание:

Мярка „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения” се прилага в съответствие с членове 31 и 32 от Регламент (ЕС) № 1305/2013.

Изискванията за спазване на кръстосаното съответствие са в съответствие с чл. 93 на Регламент (ЕС) № 1306/2013.

Обхватът на необлагодетелстваните райони в България е определен с Наредба за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват, приета с ПМС № 30 от 15.02.2008 г., обн. ДВ, бр. 20 от 26.02.2008 г., в сила от 26. 02. 2008 г.

Общо описание на мярката:

През 2008 г. България определя два вида необлагодетелствани райони: планински райони и райони с природни ограничения, различни от планинските, които към момента обхващат общо 26,36% от използваната земеделска площ в страната. Подпомагането на земеделските стопани в необлагодетелстваните райони със съществуващия обхват ще допринесе не само за предотвратяване на изоставянето на земеделските земи в тях, но и за опазване на биоразнообразието, тъй като тези райони обхващат повечето от естествените и полуестествените затревени площи – без дунавските и морските райони.

В периода 2014-2020 г. България ще осигурява подкрепа за следните необлагодетелствани райони: планински райони, други необлагодетелствани райони със съществени природни ограничения и специфични райони. Мярката се състои от 3 подмерки:

13.1 Компенсаторни плащания за ха ИЗП в планински райони;
13.2 Компенсаторни плащания за ха ИЗП в други райони със съществени природни ограничения;
13.3 Компенсаторни плащания за ха ИЗП в райони със специфични ограничения.
В Република България няма да се прилага схемата за плащания по първия стълб за необлагодетелстваните райони.

Плащанията по мярката допринасят за постигане на целите на приоритет 4 „Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, зависещи от селското и горското стопанство”, приоритетна област 4А „Възстановяване и опазване на биологичното разнообразие, включително в области от Натура 2000, земеделие с висока природна стойност, както и опазване състоянието на европейския ландшафт”.

Обхват, ниво на подпомагане и допустими бенефициенти

До определяне на новите необлагодетелствани райони ще се прилагат подмерки 13.1. и 13.2. с обхват на необлагодетелстваните райони, определен съгласно изискванията на чл. 36 (a) (i) и чл. 36 (а) (ii) на Регламент (ЕО) № 1698/2005.

До края на 2017 г., България ще предифинира районите с природни ограничения, различни от планинските, като се основава на осемте биофизични критерии, съгласно Приложение III на Регламент (ЕС) № 1305/2013. До края на същата година ще се дефинират и районите със специфични ограничения, съгласно чл. 32 от Регламент (ЕС) № 1305/2013.

За периода 2018-2020 г. ще се прилагат и трите подмерки 13.1., 13.2. и 13.3., както и преходната схема за райони, отговарящи на условията за плащания като НОР, до предефиниране на обхвата на районите с природни ограничения, различни от планинските.

Бенефициенти

Изискванията за бенефициентите по мярката са следните:

Да са земеделски стопани, регистрирани в ИСАК;
Да обработват минимум 0,5 ха в планинските райони и минимум 1 ха в районите със съществени природни ограничения и райони със специфични ограничения;
Да спазват условията за кръстосано съответствие, съгласно чл. 93 и Приложение II на Регламент (ЕС) № 1306/2013.