croppedimage1026552-header-images-2

СНЦ „МИГ ЛИДЕР на територия Две могили и Иваново” ще се включи с проектно предложение по третата покана на програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG VA Romania – Bulgaria. Предвида се кандидатстването да се извърши по Приоритетна ос 2: Зелен регион.
Чрез проектната идея, която за момента носи наименованието „Истрия”, се цели да се намери решение на проблемите в туристическия сектор на територията на МИГ, включително:
– Ниско ниво на коопериране между участниците в туристическия сектор в крайдунавските територии;
– Липса на инвестиции и ресурси в туристическите сектори, свързани с предлагане на високотехнологични услуги;
– Свиването на туристическото потребление, породено от намаляващата заетост и доходите, с които разполагат семействата;
– Ниската квалификация и образование на заетите в сектора;
– Липсата на достатъчно знания и умения за същността, внедряването и разработването на иновации в сферата на туризма;
– Ниско ниво на познание относно възможностите за трансфер на добри иновативни практики в сферата на туризма.
Проектната идея ще се осъществи чрез:
– Създаване на нов трансграничен стратегически документ за внедрявнае на иновации в сектора на туризма с участието на български и румънски партньори;
– Закупуване на високотехнологични водни туристически атракции;
– Обучение на български и румънски експерти в управление на високотехнологични атракции, което ще подобри развитието на МСП и в двете държави-участнички.

Предвижда се закупуването на следните високотехнологични туристически атракции, които ще могат да бъдат използвани както в р. Дунав, така и в някои от притоците й:
Лодки, движещи се с висока скорост, с възможност да се движат и в плитка вода (до 15 сантиметра) и да правят 360-градусови завъртания или лодки във формата на риба, които могат да бъдат контролирани от туриста във вътрешността. Тези атракции предполагат едно непознато до сега изжвяване, както за населението на територията, така и за туристите и ще спомогнат за увеличението на туристическия поток.
Към момента проектната идея е в зародиша си и МИГ е в търсене на партньори от Румъния. Преди всичко, търсят се местни инициативни групи от Румъния или общини, които имат излаз на р. Дунав. Това ще спомогне в още по-голяма степен за трансграничното сътрудничество, както и за побратимяването на сходни структури от различни държави.