Подмярка 8.7. Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти

Мярката ще се прилага на територията на цялата страна само в недържавните горски територии;
• Производството на материал за добив на енергия – дървесни частици или пелети е допустимо или в рамките на самата горска площ, или като дейност, свързана с работни операции преди промишлената обработка;
• Всяка „втора” или по-нататъшна преработка – например, производство на мебели се изключва от подпомагане по тази мярка.
Ниво на подпомагане
Подпомагането по тази подмярка ще бъде 65% от общите допустими разходи за проекти от селските райони на Република България и 40% за всички останали.
Максимумът на общите допустими разходи по тази подмярка за целия период на прилагане на ПРСР (2014-2020) е левовата равностойност на 300 000 евро на кандидат за подпомагане.
Минимумът на общите допустими разходи е левовата равностойност на 5 000 евро на проект.
Допустими бенефициенти
• Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии;
• Общини, собственици на горски територии;
• Сдружения на частни собственици на горски територии или общини;
• МСП;
• Горски стопани, доставчици на услуги.
Допустими видове дейности
• Инвестиции в преработка и маркетинг на горски продукти;
• Инвестиции в подобряване на икономическата стойност на горите;
• Инвестиции в устойчиви горскостопански практики.
Допустимите разходи за инвестиции в преработка и маркетинг на горски продукти могат да включват:
• изграждане, придобиване или подобрение на сградите за производство;
• закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за първична преработка на дървесината, както и други работни операции, предхождащи промишлената преработка, до пазарната цена на актива;
• общи разходи, свързани с инвестицията, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост;
• нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки и т.н.
Списък на производства и работни операции преди индустриалната преработка на дървесината и без производството на мебели:
• разкрояване на дървен материал чрез бичене, фрезоване, комбинирано или рязане, или развиване;
• сушене на дървен материал;
• белене, сортиране, рендосване, профилиране, фасониране и шлайфане на дървен материал;
• окрайчване на дървен материал;
• раздробяване на дървен материал;
• производство на колове: белене, цепене, заостряне, пакетиране;
• преработка на дърва за огрев: рязане, цепене, пакетиране;
• производство на амбалаж и палети от дървен материал;
• производство на врати и прозорци;
• производство на дървесни пелети, брикети и енергийни трески от необработени дървени материали, вършина и други дървесни отпадъци;
• производство на фурнир, шперплат, плочи от дървесни частици, дървесни влакна и ориентирани дървесни частици (ОСВ), многослойни мебелни плочи;
• производство на паркет и други подови настилки.
Допустимите разходи за инвестиции в подобряване на икономическата стойност на горите могат да включват:
• Осветления и прочистки във високостъблени и семенно възобновени издънкови гори;
• Закупуване или вземането на лизинг на щадящи почвата и ресурсите горска техника и оборудване за сеч, извоз и товарене на дървесина за едно или повече стопанства;
• Разходите по изготвяне на планове или програми за управление на горите.
Условия за допустимост
• Закупуването на оборудване за сеч е допустимо за подпомагане само ако предвиденото устойчиво ползване на дървесина позволява подходящото му ефикасно използване;
• Частните собственици трябва да притежават минимум 0.5 ха горски територии;
• Сдруженията на частните собственици трябва да притежават горски територии с площ минимум 1.0 ха;
• Юридическите лица – частни собственици, са допустими за подпомагане, само ако са регистрирани съгласно българското законодателство и максималното участие на държавата в тях не превишава 25%;
• Общините и техните сдружения трябва да притежават минимум 10 ха гори;
• За първична преработка на дървесина са допустими само микро, малки и средни предприятия.

Бюджетът на тази подмярка е в размер на левовата равностойност на 18 000 000 евро.