Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни групи за действие

С тази подмярка местните групи за действие се насърчават да осигурят принос в развитието на съответните селски райони, чрез взаимодействие и реализиране на съвместни проекти с други български МГД чрез проекти за вътрешнотериториално сътрудничество, или с други МГД от ЕС или с подобен тип структури от трети страни – транснационални проекти за сътрудничество. Опитът показва, че сътрудничеството между местните групи за действие дава иновативни възможности за постигане целите на подхода ЛИДЕР, разширява възможностите за обмен на опит и ноу-хау, а в случаите на транснационално сътрудничество насърчава изграждането на чувство за общност и идентичност на европейските селски райони. По отношение на стратегиите за водено от общностите местно развитие, проектите за сътрудничество увеличават ползите, които те носят за селските райони и населението и допринасят за тяхното устойчиво развитие.

Вид на операцията: Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни групи за действие.

Допустими разходи:

а) Разходи за техническа помощ за подготвителни дейности по проекти за междутериториално и транснационално сътрудничество;

б) Разходи за сътрудничество в рамките на Република България (вътрешно-териториално сътрудничество) или проекти за сътрудничество между територии в две или повече държави членки или с територии в трети държави (транснационално сътрудничество).

Бенефициенти: Местни групи за действие, одобрени от УО

Условия за допустимост:

– Управляващият орган публикува ежегодно покани за набиране на предложения за проекти за техническа помощ и сътрудничество.

– Всички проекти трябва да отговарят на следните условия за допустимост:

+ Да се прилагат от МГД, одобрени от Управляващия орган;

+ Да целят развитието на територии, покрити от стратегии на МГД;

+ Да съответстват на и да допринасят за постигане целите и приоритетите на стратегиите за водено от общностите местно развитие на съответните групи и ПРСР;

+ Партньорите по проекта да участват в неговите подготовка и прилагане и да притежават капацитет за изпълнението му.

Условия за допустимост:
+ Разходи, свързани със срещи с потенциални партньори (напр. пътни разходи, разходи за нощувки и храна, хонорари за експерти, хонорари на преводачи, разходи за комуникация);
+ Разходи, свързани с организирането на заседания и мероприятия за планиране на дейностите по проекта;
+ Разходи, свързани с разработването на проекта (напр. предварителни проучвания, консултации по специфични въпроси, хонорари на експерти по проекта, разходи за превод, разходи за допълнителен персонал и др.).
+ Допустими разходи за изпълнение на проекти за сътрудничество:
+ Разходи, свързани с разработването на съвместен продукт/услуга, вкл. разходи за материални и нематериални инвестиции;
+ Разходи за изследвания и пазарни проучвания, директно свързани със съвместното действие;
+ Разходи, свързани с реализирането на промоционални и маркетингови кампании;
+ Разходи, свързани с организирането на обучения, семинари, съвместни събития, срещи и т. н.;
+ Разходи за публикации в медиите;
+ Разходи, свързани със създаването и оперативната поддръжка на общи структури, създадени с цел изпълнение на проекта;
+ Координация на дейностите по проекта (разходи за допълнителен персонал, пътни разходи, разходи за нощувки и храна, хонорари за експерти, разходи за превод, разходи за комуникация и др.).

Принципи по отношение на определянето на критерии за подбор

+ Качество на проекта;
+ Качество на партньорството;
+ Брой участващи местни групи за действие.
+ Одобрението на проектите за сътрудничество се извършва не по-късно от четири месеца след датата на подаване на заявлението, съгласно чл. 44, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1305/2013.
+ Република България информира Европейската комисия за одобрените проекти за транснационално сътрудничество.

Връзки с други законодателни актове
– Регламент (ЕС) № 1305/2013, чл. 65-71 от Регламент (ЕС) № 1303/2013
– Регламенти относно трансгранично сътрудничество

Интензитет на помощта: До 100% в зависимост от приложимия режим на държавна помощ.