farmers-market-watauga-6-1

Подмярка 16.4. Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки за изграждането и развитието на къси вериги на доставки и местни пазари. Подкрепа за дейности на местно равнище за популяризиране, свързани с развитието на късите вериги на доставки и местните пазари

Приоритетни области, към които подмярката има принос

Списък на приоритетните области: 3А

Тип подкрепа

Подкрепата се предоставя за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки за изграждането и развитието на къси вериги на доставки и местни пазари и за дейности на местно равнище за популяризиране, свързани с развитието на късите вериги на доставки и местните пазари.

Къси вериги на доставки:

Подпомагане се предоставя само в случай, че веригите на доставки включват не повече от един посредник между селскостопанския производител и потребителя. „Посредник” е субект, който изкупува продукция от селскостопанския производител с цел продажбата ѝ. В контекста на горепосоченото, посредник в къса верига на доставки може да бъде или търговец на дребно или преработвател, в случай че е купил продуктите от селскостопански производител, придобивайки по този начин контрол над тях, но не и ако селскостопанският производител е запазил контрол върху продукта по време на преработката му и е определил продажната му цена след това. Специфичните характеристики на късите вериги на доставки ще бъдат допълнително уточнени в делегиран акт на Комисията в съответствие с член 83 от Регламент (ЕС) № 1305/2013.

Местни пазари

В същия делегиран акт ще се определят и характеристиките, които правят местните пазари допустими за подпомагане.

В случай, че местните пазари ползват единствено къси вериги на доставки, предоставянето на подпомагане се определя от изискването да са изпълнени условията, свързани с късите вериги на доставки. Няма да се изисква да са изпълнени допълнителни условия, свързани конкретно с „местните пазари”.

В случай, че местният пазар не се изгражда единствено от къси вериги на доставки, за да е допустим за подпомагане, трябва да са изпълнени следните условия:

– Dейностите по преработка и продажба към крайния потребител се извършват в радиус от 60 км от стопанствата на земеделските стопани, от които произлизат продуктите, които са включени в списъка на местния пазар (разстоянието се определя от населеното място на местния пазар до стопанствата по националната или общинска пътна мрежа), или
– Дейностите по преработка и продажба към крайния потребител се извършват за стопанствата на земеделските стопани на територията на планинска географска област.
В допълнение към посочените условия подпомагането за дейности на местно равнище за популяризиране е допустимо, ако се отнася за конкретна къса верига на доставки или конкретен местен пазар в тяхната „цялост”, а не за ограничен брой отделни продукти, произхождащи от тях.

За да са допустими за подпомагане рекламните материали трябва да изпълняват минимум следните условия:

– Да уведомяват потенциалните потребители, че дадена къса верига на доставки или местен пазар съществуват;
– Да представят ползите от покупките чрез конкретна къса верига на доставки или от конкретен местен пазар;
– Подпомагането за популяризиране е част от проект за развиване на конкретна верига на доставки или развиването на конкретен местен пазар.

За получаване на подкрепа от участниците в сътрудничеството се разработва колективен териториален проект. В проекта се посочва следното:

– Вид на сътрудничеството – в съответствие с условията на подмярката;
– Брой и вид на участниците в сътрудничеството;
– Дейности и териториален обхват;
– Продукти, включени в предмета на сътрудничеството – задължително, попадащи в Анекс 1 на ДФЕС;
– Бизнес план за реализиране на сътрудничеството;
– Инвестиционен план за осъществяване на сътрудничеството;
– План за популяризиране.

Връзка с друго законодателство: Прилагането на подмярката е в съответствие с националното законодателство в областта на животновъдството, хигиена и безопасност на храните, ветеринарномедицинската дейност и други.

Допустими разходи:

Допустими са следните видове разходи:

– Разходи за проучвания на съответния район, проучвания за техническа осъществимост и съставяне на бизнес план;
– Разходи за стимулиране на интерес в съответния район с цел създаване на условия за осъществяване на колективен териториален проект;
Текущи разходи във връзка със сътрудничеството;
– Преки разходи за изпълнение на конкретния инвестиционен план, свързан с изпълнението на колективния териториален проект;
– Разходи за дейности за популяризиране.

Бенефициенти
Бенефициенти са юридически лица, обединяващи участници, които осъществяват хоризонтално и вертикално сътрудничество за изграждането и развитието на къси вериги на доставки или местни пазари и за дейности на местно равнище за популяризиране, свързани с развитието на късите вериги на доставки и местните пазари.

Принципи по отношение на условията за избираемост:

Специфичните характеристики на късите вериги на доставки ще бъдат допълнително уточнени в делегиран акт на Комисията в съответствие с член 83 от Регламент (ЕС) № 1305/2013.

В същия делегиран акт ще се определят и характеристиките, които правят местните пазари допустими за подпомагане.

Условия за избираемост

Ще се разработи след публикуване на горе цитирания делегиран акт на Комисията.

Принципи по отношение на установяване на критериите за избор

Ще се разработи след публикуване на горе цитирания делегиран акт на Комисията.