Подмярка 16.1. Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ за селскостопанска производителност и устойчивост
Приоритетни области, към които подмярката има принос

Списък на приоритетните области: 2А; 4А; 4Б; 4В; 5А; 5Б; 5В; 5Г; 5Д

Тип подкрепа:

Подкрепата се предоставя за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ за селскостопанска производителност и устойчивост. Оперативните групи се създават от заинтересовани страни, които могат да бъдат земеделски стопани, изследователи, консултанти и предприятия, които са заети в сектора на селското стопанство и храните, и които имат отношение към постигането на целите на ЕПИ, посочени в член 56 на Регламент (ЕС) № 1305/2013.

Оперативните групи се създават като организации с определена цел за изпълнение на конкретен иновативен проект за конкретен период на действие. Оперативните групи на ЕПИ определят вътрешни процедури, които гарантират прозрачност на тяхната дейност и вземане на решение и избягват ситуации на конфликт на интереси.

По иновативните проекти може да се изпълняват следните примерни действия:

– Въвеждане в практиката на резултати от научно-изследователски проект;
– Адаптиране на съществуващ продукт, практика или технология в конкретни условия, в които не са прилагани;
– Изпитвания на нов метод за анализ или мониторинг, или оценка на продукти, процеси, практики или технологии в конкретни условия и др.;
– Прилагане на иновативни практики – нови сортове, адаптирани към климатичните промени, методи за намаляване на ефекта от климатичните промени върху земеделските дейности и др. в условията на земеделски стопанства.

Конкретните иновативни проекти трябва да бъдат в областта на един от следните приоритети:

Повишена селскостопанска производителност, обем на продукцията и по-ефективно използване на ресурсите – В тази област се включват иновационни дейности, които имат за цел увеличение на обема на селскостопанската продукция, като същевременно се гарантира ефективното и устойчиво използване на ресурсите. Тук могат да се включат, без да е изчерпателен списъкът: въвеждането на нови производствени системи с ниско потребление на ресурси, в които се дават решения за устойчиво използване на хранителните вещества (включително фосфор и азот) и пестицидите; оптимизирано използване на енергия, вода и генетични ресурси; интегриран контрол върху вредителите; биологичен контрол върху болестите и вредителите по растенията; подобрено използване на продукти за растителна защита; решения за намаляване на емисиите на парникови газове от животновъдството и почвите; решения в посока повторната употреба и намаляването на загубите след прибиране на реколтата; въвеждане на екологични технологии; системи за прецизното земеделие.
Биоразнообразие, екосистемни услуги и функционалност на почвите – В тази област се включват иновационни дейности, които подобряват устойчивото управление на стопанствата и са от полза, също така, за екосистемните услуги и функционалността на почвите. Тук може да се включват иновативни решения за въвеждане на интегрирани агроекологични системи, включващи подобряването на биоразнообразието на почвите, поглъщането на въглерод, задържането на вода, стабилността и устойчивостта на екосистемите. Друг вид решения могат да бъдат насочени към по-доброто управление на земите, включително подходящи системи за обработка на почвата и поддържане на зелената инфраструктура, както и методи за съхраняване на естествените екосистеми. Други решения може да са насочени към оптимизиране на използването на генетични ресурси, системи с ниско потребление на ресурси, повишаване на използването в селското стопанство на генетично разнообразие и разработването на биологични методи за оздравяване на замърсени почви, както и новаторски стратегии за адаптация към изменението на климата.
Качество и безопасност на храните и здравословен начин на живот – В тази област се включват въпросите за качеството и безопасността на храните, например чрез разработване на нови схеми за качество на храните и за грижа за здравето на животните. Тук се включват, също така, и решения за разширяване на използването на потенциала на лечебните растения като източник на суровини; грижата за растенията и животните с природни средства; нови методи за анализ на биологичните качества на храната; подходи за интелигентно опаковане; методи за екологична преработка на храните без използване на химически подобрители.
Ефективно и ефикасно управление на водите в селското стопанство – В тази област се включват новаторски решения с цел да се осигури вода за селското стопанство, която е безопасна, налична и с достъпна цена, като същевременно се осигури достатъчно вода за околната среда. Тук се включват, също, решения за поддържане и засилване на доброто състояние на водите в речните басейни по отношение на качество, количество и използване в контекста на адаптация към измененията на климата и натиска върху речните ресурси; цялостен единен подход, прилаган на ниво речен басейн чрез регионално и международно сътрудничество за трансграничното управление на водите. Друг тип решения могат да се насочат към намаляване на загубите на вода във водната инфраструктура до устойчиви нива чрез въвеждане на иновативни решения при управление на технологичните процеси, свързани с напояване и отводняване на земеделските култури и защита от наводнения на земеделските земи.
Връзка с друго законодателство

Прилагането на подмярката ще бъде в съответствие с националното законодателство в областта на висшето образование, специалните закони за научни организации, националното законодателство за юридическите лица с нестопанска цел, законодателството за МСП, Закона за водите, националното законодателство по Рамковата директива за водите и др.

Допустими разходи:

Помощта по тази подмярка ще се отпуска като обща сума, която покрива разходите за сътрудничество и разходите за изпълнение на иновативните проекти. Разходите се отпускат на оперативните групи на ЕПИ за изпълнение на действията по конкретни иновативни проекти, съгласно одобрени планове.

Допустими са следните видове разходи:

Разходи за проучвания на съответния район, проучвания за техническа осъществимост на иновативния проект по плана на оперативната група – на базата на проучванията ще се разработи финансов план (бюджет), който е свързан с преките разходи за изпълнение на конкретен иновативен проект;
Разходи за стимулиране на интерес в съответния район с цел създаване на условия за осъществяване на иновативен проект, който да бъде осъществен от оперативна група на ЕПИ – в тези разходи може да се включват разходи за пътуване на членове на оперативната група в съответния район, разходи за провеждане на разяснителни срещи за представяне на иновативния проект с цел привличане на участници;
Текущи разходи във връзка със сътрудничеството – тук може да се включват разходи за логистика на дейността на оперативна група на ЕПИ, разходи за заплати на координатор и сътрудници по изпълнение на иновативния проект на оперативната група на ЕПИ, разходи за командировки, разходи за материали;
Преки разходи за изпълнение на конкретни иновативни проекти на оперативните групи на ЕПИ, свързани с изпълнението на иновативния проект, в т.ч. изпитвания – тези разходи се извършват на базата на съставен финансов план (бюджет);
Разходи за дейности за популяризиране – разходите могат да включват разходи за организиране на семинари, за публикации, за отпечатването на брошури и други форми за представяне на дейността на оперативната група, на предмета на иновативния проект, на резултати от иновативния проект;
Иновативните проекти ще се осъществяват на етапи. Етапите се представят от оперативната група, като трябва да има минимум две фази – подготвителна и същинска. В рамките на подготвителната фаза се подготвя и разработва финансовия план за изпълнение на същинската фаза. Текущите разходи и разходите за популяризиране се отнасят за всички фази.
Бенефициенти

Бенефициенти по подмярката са оперативни групи в рамките на ЕПИ за селскостопанска производителност и устойчивост, които изпълняват конкретен иновативен проект.

Принципи по отношение на условията за избираемост:

При определянето на критериите за избираемост е използвана формата на включване, като се прилагат характеристики, които потенциалните бенефициенти трябва да имат във връзка с условията по подмярката. Определени са допълнителни условия, свързани с националното законодателство в областта на висшето образование, специалните закони за научни организации, националното законодателство за юридическите лица с нестопанска цел, националното законодателство за МСП. Допълнителните условия са с цел отразяване на предмета на извършваните дейности и за гарантиране на съответствие с целите на ЕПИ. Доказателствата за условията за допустимост са проверими, базират се на официални актове на национални органи, които са оторизирани за управление и контрол в сферата на висшето образование, научните изследвания, МСП. В прилагащия акт по мярката ще бъдат определени конкретните доказателства и ще бъде предвидена процедура за предоставяне на допълнителни доказателства. Ще се предвиди спазването на принципа на електронното управление, в подходящите случаи.

Условия за избираемост:

Допустими за подпомагане по подмярката са оперативни групи в рамките на ЕПИ за селскостопанска производителност и устойчивост. Юридическата форма на оперативните групи ще бъде посочена в националния акт за прилагане на мярката.

Оперативните групи трябва да отговарят на следните условия:

Оперативната група се създава от минимум два субекта, които са организации от следния вид:

Научен институт с предмет на изследователска дейност в областта на селското стопанство, водите или храните, или висше училище, акредитирано по Закона за висшето образование с актуални акредитации за обучение по области на висше образование „Аграрни науки и ветеринарна медицина” или „Науки за земята“;
Неправителствена организация в предмет на дейност в областта селското стопанство, водите или храните;
Земеделски стопанин или земеделски стопани;
МСП в областта на преработката на храни;
Консултантска организация с предмет на консултантската дейност в областта на селското стопанство или храните.
Оперативната група на ЕПИ съставят план, който съдържа минимум следните елементи:

– Описание на иновативния проект, който ще се разработва, изпитва, адаптира или изпълнява;
– Описание на очакваните резултати и приноса към целта на ЕПИ за повишаване на производителността и устойчиво управление на ресурсите;
– Описание на системата за разпространение на резултатите;
– Анализ и представяне на възможните рискове при изпълнение на иновативния проект по отношение на очакваните резултати.

При изпълнението на иновативния проект оперативната група:

– Взема решения за разработването и изпълнението на иновативни действия;
– Изпълнява иновативни действия чрез дейностите, допустими за финансиране по подмярката.

Принципи по отношение на установяване на критериите за избор:


Критериите за избор се базират на следните принципи и характеристики:

Оценка състава на оперативната група по ЕПИ – ще се дава приоритет на оперативни групи, в състава на които е включен научен институт или висше училище;
Оценка на качеството на иновативния проект и съответствие с приоритетните области и приоритетите на ЕС за развитие на селските райони и целите на ЕПИ – ще се дава приоритет на иновативни проекти, в които са включени резултати от научно-изследователски проекти;
Оценка на значението на предмета и резултатите от иновативния проект за широк кръг заинтересовани страни, земеделски стопанства или МСП;
Оценка на системата за разпространение на резултатите;
Ще бъде определен минимален брой точки, който трябва да бъде постигнат за всяка оперативна група на ЕПИ за да бъде квалифицирана за подкрепа;
Процесът на избиране на оперативни групи на ЕПИ с иновативни проекти за финансиране ще се осъществява с публични обяви.
Интензитет на помощта

Максималният интензитет на помощта за всички категории допустими разходи по подмярката е 100%.

Ставка за съфинансиране:

Участието на ЕЗФРСР е 90% от допустимите публични разходи по мярката.