leader-logo-jul09

Мярка 19. Водено от общностите местно развитие (ВОМР)/ ЛИДЕР

Правно основание:

Членове 32-35 от Регламент (ЕС) № 1303/2013;

Членове 42-44 от Регламент (EC) № 1305/2013

Обосновка на мярката:

Подходът ЛИДЕР представлява интегриран подход, основан на териториален принцип, който има за цел да идентифицира конкурентните предимства на дадена територия и да предложи ефективна стратегия за нейното развитие. Подходът се основава на добре функциониращи местни групи за действие (МГД), които обхващат хомогенна, социално свързана територия с общи традиции и местна идентичност и обединяват публични, частни и граждански организации, действащи на тази територия.

През периода 2007-2013 г. България за пръв път използва средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за целите на подпомагане на подхода ЛИДЕР. Неговото прилагане се характеризира с висока степен на обществен интерес.

В периода 2009 – 2011 г. по подмярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за територията на потенциални местни инициативни групи“ от ос 4 на Програмата за развитие на селските райони (2007-2013) са изпълнени 90 проекта на територията на 138 общини от селските райони на Република България, които спомагат за повишаване на информираността на местното население за възможностите, предоставени от подхода ЛИДЕР, способстват за повишаване на местния капацитет за подготовка и прилагане на проекти и стратегии за местно развитие.

Прилагането на подхода ЛИДЕР в програмния период 2007-2013 г. се извършва и по мярка 41 ”Прилагане на стратегии за местно развитие” и подмярка 431-1 ”Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност в териториите на избрани местни инициативни групи”. Одобрени са 35 местни инициативни групи, обхващащи 57 общини от селските райони на страната с територия малко над 25 800 км2, 1 112 населени места и население над 800 хил. души.

Подходът ЛИДЕР през програмния период 2007 – 2013 г. фокусира значителен интерес от страна на публичния, неправителствения и бизнес сектора в селските райони – на територията на 78% от общините в селските райони по подмярка 431-2 и 61% от общините в селските райони по мярка 41 и подмярка 431-1. Местните общности разпознаха в подхода реална възможност за социално приобщаване, намаляване на бедността и миграцията и развитие на териториите си като цяло. Създаден е капацитет и опит в оживяването на местните общности и прилагането на стратегии за местно развитие на териториите в селските райони. Одобрените 35 МИГ на територията на селските райони активно подпомагат процесите на оживяване на общностите, активиране на предприемачество в разнообразни дейности и форми на заетост, устойчиво използване на ресурсите и потенциала за развитие на територията.

Местното развитие в рамките на подхода ЛИДЕР в периода 2014 – 2020 г. се нарича Водено от общностите местно развитие (ВОМР). То се извършва чрез интегрирани и многосекторни стратегии за местно развитие, основани на характеристиките на района, разработени въз основа на местните потребности и потенциал и включва иновативни характеристики в местния контекст. Воденото от общностите местно развитие получава подкрепа от ЕЗФРСР и може да получи подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство. ВОМР, подкрепяно от съответните европейски структурни инвестиционни фондове, се осъществява по един или по няколко приоритета на съответната програма или програми в съответствие с правилата за съответните фондове. Основната му цел съгласно приоритетна област 6Б от Регламента относно ЕЗФРСР е стимулиране на местното развитие в селските райони. Въпреки, че Воденото от общностите местно развитие е част от 6-ти приоритет на ЕС за развитие на селските райони, то допринася и за някои от другите приоритети, включени в ПРСР.

В допълнение, целта на дейностите по подхода ЛИДЕР е да се запазят постигнатите през програмния период 2007 – 2013 г. резултати и да се засили участието на местните общности в процеса на развитие на териториите при реализиране на инициативите отдолу-нагоре, както и за изграждане и укрепване на капацитет и подобряване на качеството на живот.

Постигнатият положителен ефект от прилагането на подхода ЛИДЕР е необходимо да бъде запазен и разширен през програмния период 2014 – 2020 г. и за финансиране на дейностите по него са предвидени не по-малко от 5% от средствата от ЕЗФРСР.

Стъпки при програмиране:

Споразумение за партньорство

В раздел 3, т. 3.1 „Интегриран подход за териториално развитие“ от Споразумението за партньорство са описани целите, възможността за прилагане и финансиране на стратегиите за водено от общностите местно развитие в Република България.

Приоритетите, отнасящи се към ПРСР, които се постигат чрез изпълнение на проекти по стратегиите за Воденото от общностите местно развитие, посочени в Споразумението за партньорство, са свързани с:

– Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическо развитие в селските райони;
– Интегриран подход към околната среда, чрез подобряване на капацитета на местната общност и насърчаване на дейности, свързани с опазване на природното богатство и постигане на екологични приоритети;
– Използване на потенциала на културното и историческото наследство на териториите, на които се прилага подхода;
– Фокусиране върху иновациите чрез насърчаване на въвеждането им в практиката, което е и ключов приоритет на всички европейски фондове за периода 2014-2020 г.

Програма за развитие на селските райони:

В периода 2007-2013 г. подходът ЛИДЕР беше програмиран като отделна методична ос, която освен постигането на своите цели за подобряване на местното управление и мобилизация на потенциала на селските райони, допринесе и за реализиране на приоритетите на оси 1, 2 и 3 на ПРСР. Подходът беше разделен на няколко мерки – „Прилагане на стратегии за местно развитие“, „Вътрешно-териториално и транснационално сътрудничество“ и „Управление на МИГ, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия“.

В периода 2014-2020 г. подходът представлява отделна мярка от ПРСР, състояща се от подмерки, отговарящи на задължителните елементи на Воденото от общностите местно развитие, като „Помощ за подготвителни дейности”, “Прилагане на операции в рамките на стратегиите за водено от общностите местно развитие”, “Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни групи за действие“, “Текущи разходи и популяризиране на стратегията за водено от общностите местно развитие”.

Териториален обхват на Воденото от общностите местно развитие:

Подходът ЛИДЕР се прилага на териториален принцип на ниво община или обединение на съседни общини, като всяка стратегия за воденото от общностите местно развитие обхваща територия с население между 10 000 и 150 000 жители.

Според националната дефиниция в селските райони попадат 231 от общо 264 общини от територията на страната. Данните от националното преброяване на населението в страната, извършено от НСИ през 2011 г., показват, че в 117 (50,56%) от общините в селските райони населението е под 10 000 души. В 66 (28,57%) от общините живеят между 10 000 и 20 000 души. Общо 36 (15,58%) са общините с население между 20 000 и 30 000 жители. С по-голямо население са 12 общини. Осем от тях са с население между 30 000 и 40 000 души, а по две – с население между 40 000 и 50 000 и над 50 000 жители. Средният брой жители за една община в селските райони е 12 777. Предвид структурата на населението в селските райони по-слабо населените общини могат да се обединят и да формират МГД за прилагане на подхода ЛИДЕР.

Отчитайки опита в прилагането на подхода ЛИДЕР през програмния период 2007 – 2013 г., най-голям е делът на одобрените местни инициативни групи – 18 бр., които обхващат територията само на една община. 12 от местните групи, получили финансиране, представляват обединения между две общини, а 4 групи – обединение от 3 общини. Само една местна група обхваща територията (не цялата) на 4 общини. Местните групи, обхващащи територията на повече от една община, имат по-голям потенциал за изпълнение на стратегиите за местно развитие, изразен в по-голям брой проекти, в сравнение с групите, обхващащи територията на една община.

Поради тази причина и за разширяване на териториалния обхват в периода 2014 – 2020 г. прилагането на подхода ЛИДЕР има за цел да насърчи обединението на две или повече общини, при формирането на една местна група за действие (МГД). Управляващият орган на ПРСР създава условия за стимулиране на сдружаването, без да ограничава възможността за финансиране и на групи, действащи на територията на една община.

Размер на финансовата помощ по ЕЗФРСР за прилагане на операции в рамките на стратегиите за водено от общностите местно развитие

– За местните групи за действие с население до 15 000 жители (включително) е предвиден максимален бюджет за изпълнение на проекти по стратегиите за местно развитие, –
финансирани по ЕЗФРСР, в размер до левовата равностойност на 1 000 000 евро, а за групи с по-голямо население – до левовата равностойност на 2 000 000 евро. Приносът на ЕФРР, ЕСФ и ЕФМДР към стратегиите за местно развитие е определен в съответните оперативни програми.

Минималният бюджет за прилагане на операции в рамките на стратегиите за водено от общностите местно развитие е в размер на левовата равностойност на 500 000 евро.

След изчерпване на първоначално одобрения бюджет за прилагане на операции в рамките на дадена стратегия за воденото от общностите местно развитие, след одобрение от УО и при наличие на бюджет по мярката, е допустимо допълнително финансиране за тази местна група за действие в размер до 25% от него.

Процедура и времеви график за избор на стратегии за водено от общностите местно развитие:

Стратегиите за водено от общностите местно развитие се разглеждат и избират от комисия, създадена с тази цел от отговорния/отговорните управляващи органи и се одобряват от отговорния/отговорните управляващи органи. В комисията се включват представители на държавни органи – МЗХ, Разплащателна агенция, Управляващите органи на оперативните програми по Структурните фондове, както и външни оценители.

Първите стратегии се одобряват до две години след одобрението на Споразумението за партньорство. Допълнителни стратегии за водено от общностите местно развитие се одобряват не по-късно от 31 декември 2017 г.

Процедурата за избор включва следните основни етапи:

– Обявяване на покана за прием на стратегии
– Проверка за административно съответствие и допустимост на заявленията
– Оценка на постъпилите стратегии
– За всички стратегии, преминали проверка за административно съответствие и допустимост, се извършва техническа оценка по определените критерии за избор. Критериите за избор и тяхната тежест се публикуват в поканата за прием.

Избор на стратегии:

След оценяване на стратегиите, комисията за избор класира кандидатите според общия брой събрани точки и изготвя становище като предлага кандидатите за одобрение и за отхвърляне.

Когато комисията за избор на стратегиите за водено от общностите местно развитие определи, че изпълнението на избраната стратегия изисква подкрепа от повече от един фонд, комисията може да определи водещ фонд за подкрепа на всички текущи разходи и разходи за популяризиране за стратегията за водено от общностите местно развитие.

В решението за одобряване на стратегия за водено от общностите местно развитие се определят разпределените суми от всеки от съответните европейски структурни и инвестиционни фондове. Освен това, в решението се определят отговорностите за ръководните и контролните задачи по програмата или програмите във връзка със стратегията за водено от общностите местно развитие.

Съдържание на стратегиите за водено от общностите местно развитие:

Стратегиите за водено от общностите местно развитие се прилагат от местни групи за действие, съставени от представители на публичния и частния местен социо-икономически интерес, в които на ниво вземане на решения нито публичният сектор, нито която и да било от групите, представляващи конкретните заинтересовани страни, представлява повече от 49 % от правата на глас.

Всяка стратегия за воденото от общностите местно развитие трябва да съдържа следните елементи:

– Oпределяне на района и населението, обхванати от стратегията;
– Aнализ на нуждите и потенциала за развитие на района, включително анализ на силните страни, слабите страни, възможностите и заплахите, въз основа на които се –
– Oпределят фондовете за финансиране;
– Oписание на стратегията и нейните цели, описание на интегрирания и иновативните характеристики на стратегията и йерархията на целите, включително цели за крайните продукти или резултатите. По отношение на резултатите целите могат да имат количествено или качествено изражение. Стратегията е съвместима със съответните програми на всички участващи европейски структурни и инвестиционни фондове;
– Oписание на процеса на участие на общността в разработването на стратегията;
– Πлан за действие, който показва как целите ще бъдат превърнати в действия;
– Οписание на разпоредбите за управление и мониторинг на стратегията, доказващи капацитета на местната група за действие да изпълни стратегията и описание на специфичните разпоредби за оценка;
– Φинансов план на стратегията, включително планираното разпределение на средствата от всеки от съответните структурни и инвестиционни фондове.


Критерии за избор на стратегии:

Стратегиите за водено от общностите местно развитие се оценяват от комисия за избор по следните критерии:

– Качество на процеса на изграждане на партньорството и потенциал на територията;
– Качество на партньорството;
– Качество на предложената стратегия;
– Капацитет за прилагане на стратегията за водено от общностите местно развитие;
– Изпълнение на стратегия за местно развитие през периода 2007 – 2013 г.
– Планиран индикативен брой одобрени местни групи за действие – 60.

Планирана територия на селските райони, обхваната от стратегиите за водено от общностите местно развитие – 50% от общините в селските райони.

Координация с други фондове от ОСР

През програмния период 2014 – 2020 г. воденото от общностите местно развитие се финансира чрез участие на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) като инструмент за развитие по един или повече от приоритетите на ЕС за развитие на селските райони. Местните групи за действие и бенефициентите към тях получават възможност за финансиране по Европейския социален фонд, Европейския фонд за регионално развитие и Европейския фонд за морско дело и рибарство. Финансирането по ЕСФ, ЕФРР и ЕФМДР се допуска в случай, че такава възможност е заложена в СМР на съответната местна група за действие.

Координацията и изпълнението на ВОМР се регулират в специален нормативен акт.

Възможност за авансово плащане:

Авансово плащане е допустимо по подмерки “Текущи разходи и популяризиране на стратегията за водено от общностите местно развитие” в размер не надвишаващ 50 % от публичната подкрепа, свързана с текущите разходи и разходите за стимулиране на интерес, извършени от местната група за действие в съответствие с чл. 42 от Регламент (EC) № 1305/2013.

Авансово плащане се отпуска след предоставяне на банкова гаранция или еквивалентна гаранция, съответстваща на 100% от размера на авансовото плащане. Инструмент, предоставен като гаранция от публичноправен орган, се счита за еквивалентен на гаранцията, при условие, че органът се задължава да плати сумата, покрита от тази гаранция, ако не се установи право за получаване на изплатения аванс.

За инвестиционна подкрепа по проектите по подмярка “Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие”, подмярка “Помощ за подготвителни дейности” и подмярка “Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни групи за действие“ е допустимо авансово плащане в съответствие с чл. 45 от Регламент (EC) № 1305/2013.

Отговорности на Местните групи за действие:

– Изграждане на капацитета на местните участници за разработване и изпълнение на операции, включително насърчаване на техните способности за управление на проекти;
– Определяне на недискриминационна и прозрачна процедура за подбор и обективни критерии за избор на операции, които избягват конфликта на интереси и гарантират, че поне 50 % от гласовете при решения за избор са от партньори, които не са публични органи, и предвижда възможност за подбор чрез писмена процедура;
– Гарантиране на съгласуваност със стратегията за водено от общностите местно развитие при избора на операции, като те се приоритизират според приноса им за постигане на целите на тази стратегия;
– Разработване и публикуване на покани за прием на заявления или текуща процедура за подаване на проекти, включително определяне на критериите за избор;
– Получаване и оценяване на заявления за подпомагане;
– Избор на операции и определяне на размера на подкрепата и изпращане на тези предложения до УО на съответната програма за последна проверка на допустимостта преди одобряването им;
– Мониторинг на изпълнението на стратегията за водено от общностите местно развитие и на подкрепените операции и провеждане на конкретни дейности за оценка, свързани с тази стратегия.

Отговорности на Управляващия/те орган/и:

– Избор на местни групи за действие и стратегии за водено от общностите местно развитие от комисия за избор;
– Проверки за допустимост и процедурата на МГД за оценка и одобрение на проектите към стратегиите за водено от общностите местно развитие от съответния Управляващ оран преди окончателното им одобрение;
– Подпомагане на местните групи за действие в прилагане на техните стратегии, чрез предоставяне на методическа помощ за спазване на процедурите и за допустимостта на подадените проекти;
– Извършване на посещения на място за наблюдение дейността на местните групи за действие, за оценка напредъка в прилагането на стратегиите им и съответствието с договора за управление на стратегиите за водено от общностите местно развитие;
– Одобрение на проекти по подмярка “Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни групи за действие“ и проекти по подмярка “Помощ за подготвителни дейности”;
– Извършване на плащания от съответните УО по проекти, финансирани от ЕФРР, ЕСФ и ЕФМДР.
– Отговорности на Разплащателна агенция за проектите, финансиране по ЕЗФРСР:
– Приемане и извършване на проверки на заявки за плащане;
– Извършване на проверки на място (където е приложимо);
– Одобрение/отхвърляне на заявките за плащане и извършване на плащане;
– Последваща проверка на ползвателите на финансовата помощ.

Описание на механизмите за координация и допълване с други мерки от ПРСР

За изпълнението на стратегиите за воденото от общностите местно развитие, местните групи за действие могат да прилагат различни мерки от ПРСР (2014-2020), като няма да има разграничаване по вида на интервенциите и бенефициентите с тези, определени в програмата. Така за бенефициенти, попадащи в обхвата на одобрени местни групи за действие, подкрепата по мерките на национално ниво е допълнена при прилагането на стратегии за водено от общностите местно развитие. По този начин се постига синергия и по-голям ефект от прилагането на ПРСР и на стратегиите за воденото от общностите место развитие.

За недопускане възможността за двойно финансиране няма да се позволява подкрепа по стратегията за водено от общностите местно развитие и по ПРСР (2014 – 2020) за едни и същи дейности.

Всеки проект, включен в стратегиите за воденото от общностите местно развитие се проверява за отсъствие на двойно финансиране по съответните мерки към ПРСР (2014-2020), преди неговото одобрение.

Местните групи за действие не са допустими бенефициенти по мярка „Сътрудничество”, съгласно чл. 35, параграф 2, буква и) на Регламента (ЕС) № 1305/2013.

В стратегиите за водено от общностите местно развитие няма да се включват мерки от ПРСР, предвиждащи фиксирани годишни плащания и мерки, свързани със схеми за плащания на площ.


Принос към тематичните области и хоризонтални цели

Подходът Водено от общностите местно развитие ще допринесе за постигането на целите на приоритетите на ЕС за развитие на селските райони и на някои от приоритетите, включени в оперативните програми на съответните фондове, включени в стратегиите за водено от общностите местно развитие.

За изпълнението на стратегиите за водено от общностите местно развитие, МГД могат да прилагат мерки, избрани в ПРСР, мерки по Регламент (EC) № 1305/2013 и мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (EC) № 1305/2013, но съответстващи на изискваниято по него, както и операции, допустими съгласно ЕФРР, ЕСФ и ЕФМДР.

При избор на мерки от ПРСР, условията на мерките от стратегията трябва да съответстват на тези, описани в програмата, с изключение на минимален и максимален размер на проектите, интензитета на финансовата помощ, критериите за оценка на проектите и други допълнително определени от УО на ПРСР условия. При избор на мерки, включени в Регламент (EC) № 1305/2013, които не са част от ПРСР, мерките от стратегията трябва да съответстват на приложимите условия на регламента.

При избор на мерки, извън обхвата на Регламент (EC) № 1305/2013, както и такива, отговарящи на правилата по европейските структурни и инвестиционни фондове, мерките трябва да допринасят за постигането на приоритетите на ПРСР, съответната оперативна програма и на стратегията за водено от общностите местно развитие.

Обхват, вид и ниво на подпомагане

Подкрепата за Воденото от общностите местно развитие обхваща следните елементи, формулирани в чл. 35 от Регламент (ЕС) № 1303/2013:

– Помощ за подготвителни дейности за изграждане на капацитет, обучение и създаване на мрежи с цел изготвяне и прилагане на стратегия за водено от общностите местно развитие;
– Изпълнение на операции в рамките на стратегията за водено от общностите местно развитие;
– Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни групи за действие;
– Текущи разходи, свързани с управлението при прилагането на стратегията за водено от общностите местно развитие, включващи оперативни разходи, разходи за персонал, разходи за обучение, разходи за връзки с обществеността, финансови разходи, както и такива, свързани с мониторинга и оценката на стратегията, съгласно задълженията на МГД по чл. 34, параграф 3, буква ж) от Регламент (ЕС) № 1303/2013;
– Разходи за популяризиране на стратегията за водено от общностите местно развитие с цел да се улесни обмена за предоставяне на информация между заинтересованите страни, да се постигне публичност и да се съдейства на потенциалните бенефициенти при разработването на операции и подготовката на заявления.
– Тези елементи са програмирани като подмерки, с изключение на текущите разходи и разходите за популяризиране, които са обединени в една подмярка.

Процентът на съфинансиране на мярката „Водено от общностите местно развитие“ е определен в чл. 59, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, като 90% е принос от ЕЗФРСР.

leader-logo-jul09