Подмярка 19.4. – Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие

За прилагане на стратегиите за водено от общностите местно развитие, местните групи за действие изпълняват подмярка „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие“. Те имат за цел да обезпечат МГД с необходимия финансов ресурс за ефективното изпълнение на стратегиите и тяхното популяризиране..

Текущи разходи:
Вид на операцията Популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие

Допустими разходи:

– Текущи разходи, свързани с управлението при прилагането на стратегията, включващи оперативни разходи, разходи за персонала, разходи за обучение, разходи за връзки с обществеността, финансови разходи, както и такива, свързани с мониторинг и оценка на стратегията, съгласно задълженията на МГД по чл. 34, параграф 3, буква ж) от Регламент (ЕС) 1303/2013
– Разходи за популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие, с цел подпомагане обмена на информация между заинтересованите страни, популяризиране на стратегията и съдействие на потенциалните бенефициенти при разработването на операции и подготовката на заявления.

Бенефициенти:

– Местни групи за дейности, одобрени от УО

Условия за допустимост
: Неприложимо
Принципи по отношение на определянето на критерии за подбор: Неприложимо
Връзки с други законодателни актове: Регламент (ЕС) № 1305/2013; чл. 65-71 от Регламент (ЕС) № 1303/2013; До 100 % от разходите
Интензитет на помощта: Помощта за текущи разходи и разходи за Популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие няма да надвишава 25% от общите публични разходи в рамките на стратегията за местно развитие.

Доказуемост и възможност за контрол на мерките

За правилното разходване на средствата по мярката плащанията към всички получатели на финансова помощ се извършват от Разплащателната агенция, която има отговорности, както следва:

– Приемане на заявки за плащане;
– Извършване на административни проверки на всички заявки за плащане;
– Извършване на проверки на място (където е приложимо);
– Одобрение / отхвърляне на заявките за плащане;
– Извършване на плащане;
– Последваща проверка на ползвателите на финансовата помощ.

Разплащателната агенция извършва плащането след проверка за спазване на всички условия за допустимост на разходите и след като установи, че те са действително извършени и подкрепени с фактури или други документи с еквивалентна доказателствена стойност, които доказват извършването на плащане.

За управление на финансите и счетоводството, бенефициентите с одобрени проекти по мярката поддържат отделна счетоводна система за всички сделки, свързани с дейността, която се финансира.

Преходни разпоредби

Местните инициативни групи, изпълняващи стратегии за местно развитие по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. следва да спазват следните крайни срокове:

30 юни 2015 г. за изпълнените и отчитане на проекти по стратегията за местно развитие;
30 септември 2015 г. за отчитане на дейности за управление на МИГ, придобиване на умения и постигане на обществена активност за съответната територия на МИГ.
По този начин те могат да продължат да изпълняват своите стратегии за местно развитие по ПРСР (2007 – 2013), докато изпълняват проекти по ПРСР (2014 – 2020).