Мярка 16. Сътрудничество

Правно основание

Чл. 35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013; чл. 6 от Регламент за изпълнение на Комисията – проект от 18.12.2013 г.

Обосновка на мярката

Подкрепата по мярката се предоставя с оглед насърчаване на форми на сътрудничество в селскостопанския сектор, хранителната верига и горското стопанство. Чрез мярката ще се постигат целите на Европейското партньорство за иновации (ЕПИ) за селскостопанска производителност и устойчивост, посочени в член 55 на Регламент (ЕС) № 1305/2013. Включените за подкрепа дейности са от решаващо значение за повишаване на селскостопанската производителност, биоразнообразието, по-добро управление на земите и функционалността на почвите, интегрираната верига на доставки, качеството и безопасността на храните. Мярката допринася в най-голяма степен за засилване и укрепване на връзките между земеделското производство и изследователската дейност.

Мярката ще се прилага със следните подмерки:

16.1. Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ за селскостопанска производителност и устойчивост;

16.4. Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки за изграждането и развитието на къси вериги на доставки и местни пазари. Подкрепа за дейности на местно равнище за популяризиране, свързани с развитието на късите вериги на доставки и местните пазари.

Мярката допринася към реализирането на приоритетна област 1Б „Укрепване на връзките между селското стопанство, производството на храни, горското стопанство и научно-изследователската дейност и иновациите, включително с цел подобряване на екологичното управление и екологичните показатели“.

На основата на определените нужди, мярката допринася чрез съответните подмерки и дейности за следните приоритетни области:

По приоритетна област 2А „Подобряване на икономическите резултати на всички земеделски стопанства и улесняване на преструктурирането и модернизирането на стопанствата, особено с оглед на увеличаването на пазарното участие и ориентация и на разнообразяването в селското стопанство“ – подмярка 16.1.

По приоритетна област 3А“Подобряване на конкурентоспособността на първичните производители чрез по-добро интегриране в селскостопанската и хранителната верига посредством схеми за качество, които добавят стойност към селскостопанските продукти, популяризиране на местните пазари и къси вериги на доставки, групи производители и организации и междубраншови организации“ – подмярка 16.4.

По приоритетна област 4А „Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие, включително в зони по Натура 2000 и в зони с природни или други специфични ограничения и земеделие с висока природна стойност, както и на състоянието на европейските ландшафти“- подмярка 16.1.

По приоритетна област 4Б „Подобряване управлението на водите, включително управлението на торовете и пестицидите“ – подмярка 16.1.

По приоритетна област 4В „Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на управлението им“ – подмярка 16.1.

По приоритетна област 5А „Повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство“ – подмярка 16.1.

По приоритетна област 5Б „Повишаване на ефективността при потреблението на енергия в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост“ – подмярка 16.1.

По приоритетна област 5В „Улесняване на доставките и използването на възобновяеми източници на енергия, на странични продукти, отпадъци и остатъци, и други нехранителни суровини за целите на биоикономиката“ – подмярка 16.1.

По приоритетна област 5Г „ Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското стопанство“ – подмярка 16.1.

По приоритетна област 5Д „Стимулиране на съхранението и поглъщането на въглерода в сектора на селското и горското стопанство“ – подмярка 16.1.

Целта на мярката е да се подпомогне реализирането на различни видове хоризонтално и вертикално сътрудничество в секторите на селското и горското стопанство и по хранителната верига.

Оперативната цел е да се подкрепи прилагането на интегриран подход към иновациите за постигане на целите на Европейското партньорство за иновации (ЕПИ) за селскостопанска производителност и устойчивост. Да се стимулира икономически обосновано развитие на къси вериги на доставки, местните пазари и местните хранителни вериги. Чрез подкрепата за съвместна работа на повече от два субекта се насърчават нови инициативи за изпълнение на нови съвместни проекти.