СНЦ “МИГ ЛИДЕР на територия Две могили и Иваново” подаде стратегията си за Водено от общностите местно развитие по обявения прием по процедура BG06RDNP001-19.001 – Подмярка 19.2 на мярка 19 “Водено от общностите местно развитие” (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.

Сдружение “МИГ ЛИДЕР на територия на Две Могили и Иваново” обхваща землищата на всичките 25 населени места, включени в общини Две могили и Иваново. Те се намират в административна област Русе (NUTS 3), в Северен централен район (NUTS 2) в Североизточна България. Общата площ на територията на сдружението е 768,1 кв.км. Условието за кохерентност на територията, където ще се прилага подходът ВОМР и стратегията на “МИГ ЛИДЕР на територия Две могили и Иваново” е спазено с общата граница на двете общини. Чрез реализиране на Стратегията за ВОМР на Сдружението ще се постигне динамична селска среда и подобряване качеството на живот чрез ефективно използване на местните ресурси и потенциал.
Трите приоритета се развиват в шест специфични цели, като специфичните цели се покриват от 14 мерки. Инструментите за въздействие върху територията ще се постигнат с: Програма за развитие на селските райони 2014-2020 – 6 мерки; Оперативна програма “Околна среда” 2014-2020 – 1 мярка; Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 -2020 – 1 мярка; Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 – 4 мерки; Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 – 2 мерки. Очаква се чрез Стратегията за ВОМР да бъдат подпомогнати 63 проекта, да се създадат 105 нови работни места по различните мерки и различните оперативни програми, като се инвестират 8 353 461 лева в региона на Две Могили Иваново.

Стратегията на „МИГ ЛИДЕР на територия Две могили и Иваново” е изготвена в резултат от дейностите по договор РД 50-94/17.08.2016г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”, по ПРСР 2014-2020г. Представители на четирите основни сектора – публичен, стопански, нестопански активно участваха в дейностите по проекта. Разработването на стратегията за ВОМР на територията на МИГ премина през няколко основни етапа, като бе използван комплексен подход за: информиране, събиране и анализ на информация за територията, обучение, консултации и обсъждания с местната общност.
– Популяризиране на подхода ВОМР и процеса на разработка на стратегията – 6 информационни събития – срещи, семинари, конференции.
– Проучвания и анализи на територията. Като част от дейностите по проекта за проучване на средата, пазара, настроенията и участниците са изготвени два броя доклади:

Стратегията се основава на три приоритетни области за развитие:
Приоритет 1: ИКОНОМИЧЕСКО ОЖИВЯВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА, ПОДОБРЯВАНЕ СРЕДАТА ЗА БИЗНЕС И ЗАЕТОСТ

В основата на социално-икономическо развитие на територията е постигане на устойчив икономически растеж. Приоритет 1 предвижда интервенции насочени към инвестиционна подкрепа за развитие на бизнеса и насърчаване на предприемачеството чрез подпомагане на микро, малките и средните предприятия и селскостопанския сектор. Те са ключов източник за създаване на работни места, нови бизнес идеи, източник са на предприемачески умения и иновации. Инвестициите в материални и нематериални активи, техника и технологии създават по-добра работна среда в стопанствата и предприятията. Обновлението и усъвършенстването на технологиите прави производствените процеси по-ефективни, което засилва конкурентоспособността на предприятията и допринася за постигането на устойчив растеж. Подкрепата за различните сектори от икономиката – земеделие, преработвателен сектор, услуги и производства, и развитието на микро, малките и средни предприятия, е от изключителна важност за стимулирането на предприемачеството и дребния бизнес за оздравяването на икономиката и укрепване социалните устои на обществото.

Приоритет 2: СЪХРАНЯВАНЕ НА ДЕМОГРАФСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ И РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ.
Целта на приоритета е запазване и подобряване качествата на човешкия ресурс чрез развитие на всички групи от населението (деца, младежи, безработни и заети лица, уязвими групи, хора с увреждания) и създаване на условия за активно социално включване. Приоритет 2 предвижда мерки за създавне на условия за заетост и осигуряване трудови доходи на местното население посредством дейности за повишаване на квалификацията и придобиване на ключови компетенции на безработните и заети лица, които да отговорят на нуждите на бизнеса. Посредством интервенциите ще се търси възможност за създаване на благоприятна образователна среда, като се осигури равен достъп до образование и обучение. От друга страна, стремежът е да се задържи икономически активното население на територията, в т.ч. младежите.
Приоритет 3: ПОДОБРЯВАНЕ НА СРЕДАТА И КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ.
Той е свързан със стремежа за съхраняване на идентичността и постигане на устойчиво развитие на територията, чрез подобряване на техническата инфраструктура и селищна среда с грижа, опазване и използване на природните и културни богатства. Приоритет 3 предвижда подкрепа на местното развитие в малките населени места чрез мобилизиране на наличните ресурси, в областта на наследството – културно, историческо, природно. Предвижда дейности, които се основават на подхода за развитие на общността и които следват принципите на живото наследство. Тези дейности целят оживяване на местното наследство и така постигане на осезаема положителна промяна в социално-икономическо отношение. Те се отнасят до задоволяване на важни културни потребности на хората, като същевременно насърчават диалога между различните групи в общността и се разработват на основата на местни партньорства.

Специфични цели на стратегията:

Приоритет 1: Икономическо оживяване на територията, подобряване средата за бизнес и заетост
Специфична цел 1.1: Насърчаване на предприемачеството, развитие на земеделския сектор и осигуряване на добри условия на труд.
Специфична цел 1.2: Повишаване на експортния потенциал на съществуващите МСП

Приоритет 2: Съхраняване на демографския потенциал и развитие на човешкия капитал
Специфична цел 2.1: Насърчаване на устойчива заетост и професионална реализация, вкл. младежка чрез обучение и квалификация на заетите
Специфична цел 2.2: Насърчаване на активното и социалното приобщаване и намаляване на бедността

Приоритет 3: Подобряване на средата и качеството на живот на местната общност
Специфична цел 3.1: Подобряване на местната публична инфраструктура и жизнена среда
Специфична цел 3.2: Валоризация на местното природно и културно наследство, съхраняване на идентичността на територията и развитие на туризъм.